mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

Sp111 .3411 .3.2017 - Usługi/roboty budowlane w stołówce szkolnej i korytarzyku przy stołówce - wykładzina PCV

 Znak sprawy:Sp111 .3411 .3.2017


Załącznik Nr5 do Regulaminu udzieleni zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty, o której mowa a art.4 pkt 8 ustawy
- Prawo Zamówień Publicznych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Łódź, dnia 29.05.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Na podstawie art.4,pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 907, z późniejszymi zmianami) Zamawiający Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 Łódź, ul. Jaracza 44/46 reprezentowana przez Małgorzatę Tomaszewską - dyrektora szkoły

NIP 725-10-42-608,
regon 000731590
e-mail sp111@poczta.onet.pl

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę , usługi/robót budowlanych w stołówce szkolnej i korytarzyku przy stołówce


1. Opis przedmiotu zamówienia: położenie wykładziny PCV na nowym podłożu –pokrycie powierzchni płytą OSB po uprzednim demontażu starej -( usunięcie wykładziny PCV i parkietu );
Ogólna powierzchnia do remontu : stołówki 870 cmx1100cm , korytarzyk 440cmx250cm

2. Termin realizacji zamówienia: 24.07.2017 -11.08.2017r
3. Okres gwarancji: okres gwarancji określi wykonawca
4. Miejsce i termin złożenia oferty: 7 dni roboczych od ukazania się zapytania na stronie BIP w sekretariacie szkoły w godz.8,00-16,00
5. Termin otwarcia ofert: 08.06.2017r
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Halina Sider – kier. Gospodarczy Tel. 42 6331256
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Treść oferty:
a) nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….;
b) adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………..;
c) NIP ………………………………….;
d) Regon: ………………………………..;
e) nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………….;
f) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:……………………………………………………………………..)
Podatek VAT: ………...% wartość………… zł (słownie złotych:……………………………………………………)
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych……………………………………………………………………).
g) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
h) Termin realizacji zamówienia: ……………………………………… .
i) Okres gwarancji: ………………………………………………………..

plik do pobrania w formacie Word (zapytanie ofertowe o cenę)


Załącznik do zapytania o cenę


Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi, ul .Jaracza 44/46 informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zamówień Publicznych art.4 pkt 8 do oferty należy dołączyć :

1) Informacje o działalności gospodarczej ;
2) referencje świadczące o solidności i jakości wykonanych prac .

Kryteria , które będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Konkurencyjność cenowa
2. Termin gwarancji
3. Terminowość realizacji zadania
4. Solidność wykonawcy - rekomendacje


Uwagi:

Położenie wykładziny PCV heterogenicznej w stołówce:
Komisja w składzie:

  1. Małgorzata Tomaszewska - dyrektor szkoły
  2. Marcin Dwojacki - społeczny inspektor pracy
  3. Halina Sider - kierownik gospodarczy

na posiedzeniu w dniu 12.06.2017 dokonała wyboru oferty firmy WDGS Wykładziny Poznań

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 29.05.2017, 18:11
Dokument oglądany razy: 134
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 29.05.2017, 18:11
Termin: 08.06.2017, 16:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl