mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

Sp111 .3411 .1.2017 - Usługi/roboty budowlane w stołówce szkolnej i korytarzu przy stołówce

 Znak sprawy:Sp111 .3411 .1.2017


Załącznik Nr5 do Regulaminu udzieleni zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty, o której mowa a art.4 pkt 8 ustawy
- Prawo Zamówień Publicznych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Łódź, dnia 29.05.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
Na podstawie art.4,pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 907, z późniejszymi zmianami) Zamawiający Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 Łódź, ul. Jaracza 44/46 reprezentowana przez Małgorzatę Tomaszewską - dyrektora szkoły

NIP 725-10-42-608, regon 000731590
e-mail sp111@poczta.onet.pl

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę , usługi/robót budowlanych w stołówce szkolnej i korytarza przy stołówce

1. Opis przedmiotu zamówienia: :
- pomieszczenie stołówki: przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farby na powierzchni 11 00 cmx 870 cm , wys.320cm. ( z malowaniem lamperii na wys.155 cm )
-korytarz przy jadalni : powierzchnia 440cmx250cm wys.320 (prace jak wyżej)
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną i olejną ww. pomieszczeń

2. Termin realizacji zamówienia: 07.08.2017 - 11.08.2017

3. Okres gwarancji: okres gwarancji określi wykonawca

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 7 dni roboczych od momentu ukazania się zapytania ofertowego na stronie BIP

5. Termin otwarcia ofert:: 08.06.2017r

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Halina Sider – kierownik gospodarczy SP 111, Tel. 42 633 12 56

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Treść oferty:
a) nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….;
b) adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………..;
c) NIP ………………………………….;
d) Regon: ………………………………..;
e) nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………….;
f) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:……………………………………………………………………..)
Podatek VAT: ………...% wartość………… zł (słownie złotych:……………………………………………………)
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych……………………………………………………………………).
g) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
h) Termin realizacji zamówienia: ……………………………………… .
i) Okres gwarancji: ………………………………………………………..

plik do pobrania w formacie Word (zapytanie ofertowe o cenę)


Załącznik do zapytania o cenę


Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi, ul .Jaracza 44/46 informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zamówień Publicznych art.4 pkt 8 do oferty należy dołączyć :

1) Informacje o działalności gospodarczej ;
2) referencje świadczące o solidności i jakości wykonanych prac .

Kryteria , które będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Konkurencyjność cenowa
2. Termin gwarancji
3. Terminowość realizacji zadania
4. Solidność wykonawcy - rekomendacje


Uwagi:

Malowanie stołówki szkolnej - nie wybrano oferenta,aden nie spełniał wymaganych warunków cenowych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 29.05.2017, 17:20
Dokument oglądany razy: 65
Przetarg zakończony - unieważniony
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 29.05.2017, 17:20
Termin: 08.06.2017, 16:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl