mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

SP111.3411.1.2015 - Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową na wewnętrznym dziedzińcu szkoły.

Łódź, dnia 15.06.2015r

Znak sprawy: SP111.3411.1.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO


Postępowanie prowadzone jest podstawie przepisów art.4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.)
Zamawiający:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 111 ,ul. St. Jaracza 44/46i, 90-252 Łódź
reprezentowana przez Małgorzatę Tomaszewską – dyrektora szkoły
NIP 725-10-42-608
regon 000731590
e-mail: sp111@poczta.onet.pl

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową o gr.8 cm na wewnętrznym dziedzińcu szkoły z zachowaniem spadków do istniejących wpustów deszczowych. Naprawa istniejących opasek wokół dziedzińca szkoły.

2. Szczegółowy opis zapytania ofertowego wg załączonego przedmiaru robót.

3. Prace muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Po zakończeniu robót, Wykonawca pozostawi teren robót czysty nadający się do użytkowania.

4. Prace winny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane ( nr uprawnienia ,przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych) i zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy wydanego przez szkołę.

5. Prace należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywają-
cych na terenie budowy, należy również na bieżąco usuwać wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości.

6. Wykonawca wykona prace z materiałów własnych.. Materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje i odpowiadać normom, wytycznym i innym przepisom prawa obowiązującego na terenie Polski.

7. Okres gwarancji określi wykonawca.

8. Proszę o przedłożenie referencji (1 szt z okresu 36 m-cy przed rozpoczęciem prac w SP 111) dotyczących wykonania robót polegających na utwardzeniu placu o powierzchni minimum 500 m2

9. Dokument związane z ofertą są do pobrania ze strony www.sp111.edu.lodz.pl BIP

10. Termin składania ofert 7 dni od momentu ukazania się zaproszenia na stronie BIP
w sekretariacie w godz. 8.00-16.00

11. Termin realizacji zamówienia 13.07.2015 do 20.08.2015r

12. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest kierownik gospodarczy p.Halina Sider

Dyrektor Szkoły Podst. Nr111
Mgr Małgorzata Tomaszewska

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie o cenę
Strona tytułowa obmiaru
Przedmiar obmiar
Umowa


Uwagi:

Łódź, 24.06.2015 r.

Odpowiedź dotycząca oferty nr SP111.3411.1.2015

"Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostke brukową o gr. 8cm na wewnętrznym dziedzińcu szkoły z zachowaniem spadków do instniejących wpustów deszczowych. Naprawa istniejących opasek wokół dzidzińca szkoły".

Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111, ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź, reprezentoana przez Małgorzatę Tomaszewską - dyrektora szkoły
stwierdza, iż wszystkie złożone oferty mieściły się w wysokości kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zadania.
W ramach zapytania ofertowego Komisja ds. wyłonienia najkorzystniejszej oferty wybrała firmę: Genbud Firma Budowlana Eugeniusz zimny, 92-701 Bukowiec, ul. Grabowa9.

Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Tomaszewska

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 15.06.2015, 12:11
Dokument oglądany razy: 235
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 15.06.2015, 12:11
Termin: 22.06.2015, 16:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl