mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

1/08/2018 - Przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej, w ramach realizacji projektu: ?Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ', realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w

   Informacja o wyniku postępowania/zapytania ofertowego nr 1/08/2018

 
 Postępowanie nr 1/08/2018 uznaje się za nierozstrzygnięte.

 (Protokół z postępowania w przedmiocie zamówienia - pobierz plik .doc)


Sporządzono na podstawie załącznika nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Łódź, 10 sierpnia 2018 r.

Zamawiający:

Miasto Łódź/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

ul. Stefana Jaracza 44-46, 90-252 Łódź

Tel. (42) 42 633 12 56

1.     Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu sprzętu doposażeniowego z zakresu SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ", nr umowy: RPLD.11.01.02-10-B062/16.

2.     Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

3.     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2

 

4.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej, w ramach realizacji projektu: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ", realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi .

 Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

  • 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
  • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
  • 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
  • 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
  • 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Opis przedmiotu zamówienia:

Ze względu na złożoność zamówienia jego przedmiot podzielony został na osiem części.

W przypadku składania oferty na daną część musi ona obejmować wszystkie jej pozycje.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Część 1.

l.p.

przedmiot zamówienia

ile sztuk

1.  

Szkolenie z zakresu efektywnych i nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego

 

Szkolenie obejmie swoim zakresem nowoczesne metody nauczania języka

poprzez gry i zabawy, szkolenie będzie adresowane do nauczycieli języka angielskiego.

 

Liczba uczestników łącznie: 5 osób w 1 grupie

Liczba godzin kursu : 8 h (jedno, ośmiogodzinne spotkanie)

Termin realizacji usługi: wrzesień – grudzień 2018 (po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki)

Płatność na podstawie faktury VAT i raportu odbioru usługi

Miejsce realizacji usługi: siedziba oferenta lub siedziba zamawiającego, czyli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

 

Wycena kursu obejmuje materiały szkoleniowe. Organizator posiada sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu.  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

1

 


 


 

Część 2.

l.p.

przedmiot zamówienia

ile sztuk

1.        

Szkolenie z zakresu treningu twórczego myślenia: Odyseja Umysłu

 

Przedmiotem szkolenia są kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć z kreatywności dla uczniów przy użyciu metodyki międzynarodowego programu Odysei Umysłu. Oznacza to warsztat pracy z grupą przy użyciu metod aktywnych, trening zadań spontanicznych, trening zadań długoterminowych oraz poznawanie i stosowanie narzędzi wspierania kreatywności. Nauczyciele, którzy ukończą szkolenie, uzyskają Certyfikat Trenera programu Odysei Umysłu,

 

Liczba uczestników łącznie: 5 osób w 1 grupie

Liczba godzin kursu : 24 h (4 sześciogodzinne spotkania)

Termin realizacji usługi:   wrzesień – grudzień 2018 (po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki)

Płatność na podstawie faktury VAT i raportu odbioru usługi

Miejsce realizacji usługi: siedziba oferenta lub siedziba zamawiającego, czyli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

 

Wycena kursu obejmuje materiały szkoleniowe. Organizator posiada sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu.  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

 

1


 

Część 3.

l.p.

przedmiot zamówienia

ile sztuk

1.        

Szkolenie z zakresu kinezjologii edukacyjnej - Metoda Denisona st. I i II

 

Szkolenie obejmie swoim zakresem program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się, który może być wykorzystany w pracy z uczniem z SPE.

 

Liczba uczestników łącznie: 2 osoby w 1 grupie

Liczba godzin kursu : 16 h (4 czterogodzinne spotkania)

Termin realizacji usługi: wrzesień – grudzień 2018 (po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki)

Płatność na podstawie faktury VAT i raportu odbioru usługi

Miejsce realizacji usługi: siedziba oferenta lub siedziba zamawiającego, czyli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.

 

Wycena kursu obejmuje materiały szkoleniowe. Organizator posiada sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu.  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

1


 

Część 4.

l.p.

przedmiot zamówienia

ile sztuk

1.        

Szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz – st. I i II

 

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dzieci we wczesnym wieku szkolnym - szkolenie nada uprawnienia do pracy ww. metodą, obejmując swoim zakresem obszary tj:

·         czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna.

·         genezę Metody Dobrego Startu (MDS):

·         Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.

·         podstawy teoretyczne, założenia  i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)

·         we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji.

·         rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne.

 

Liczba uczestników łącznie: 6 osób w 1 grupie

Liczba godzin kursu : 16 h (2 ośmiogodzinne spotkania)

Termin realizacji usługi: wrzesień – grudzień 2018 (po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki)

Płatność na podstawie faktury VAT i raportu odbioru usługi

Miejsce realizacji usługi: siedziba oferenta lub siedziba zamawiającego, czyli Szkoła Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

 

Wycena kursu obejmuje materiały szkoleniowe. Organizator posiada sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu.  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

1


 

Cześć 5.

l.p.

przedmiot zamówienia

ile sztuk

1.        

Szkolenie z zakresu zajęć doświadczalnych jako strategii pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych - Szkiełko i oko.

 

Szkolenie obejmie swoim zakresem obszary takie jak: rozwijanie ciekawości poznawczej u uczniów, kształcenie krytycznego, logicznego, i naukowego myślenia u uczniów, nauka przeprowadzania eksperymentów.

 

Liczba uczestników łącznie: 6 osób w 1 grupie

Liczba godzin kursu : 9 h (3 trzygodzinne spotkania)

Termin realizacji usługi: wrzesień – grudzień 2018 (po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki)

Płatność na podstawie faktury VAT i raportu odbioru usługi

Miejsce realizacji usługi: siedziba oferenta lub siedziba zamawiającego, czyli Szkoła Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.

 

Wycena kursu obejmuje materiały szkoleniowe. Organizator posiada sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu.  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

1


 

Część 6.

l.p.

przedmiot zamówienia

ile sztuk

1.        

Szkolenie z zakresu Blended learning – jak połączyć nauczanie tradycyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

 

Szkolenie obejmie swoim zakresem przygotowywanie programów nauczania z wykorzystaniem blended learningu, a także łączenie w procesie nauczania metody tradycyjnej z nauczaniem zdalnym (e-learning)

 

Liczba uczestników łącznie: 3 osoby w 1 grupie

Liczba godzin kursu : 4 h (1 czterogodzinne spotkanie)

Termin realizacji usługi: wrzesień – grudzień 2018 (po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki)

Płatność na podstawie faktury VAT i raportu odbioru usługi

Miejsce realizacji usługi: siedziba oferenta lub siedziba zamawiającego, czyli Szkoła Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.

 

Wycena kursu obejmuje materiały szkoleniowe. Organizator posiada sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu.  Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

1


 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych.

1.       5. Miejsce i termin realizacji umowy:

a)       realizacja przedmiotu zamówienia (usługi szkoleniowej) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018r. (wg. harmonogramu szkoleń opracowanego wraz z Dyrektorem placówki),  

2.       6. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach:

Kryterium a: cena: 100%  

3.       7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

a)       Cena brutto oferty (100%) , max. 100 pkt

Sposób obliczenia: X = (A : B) x 100 pkt,

gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej

 

8.       8Zasady wyliczania ceny.

a)     Cenę oferty należy wpisać na Formularzu oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.

b)    Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza.

c)     Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

d)  Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku

e) Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

9.       9. Pozostałe warunki zamówienia:

a)       a) Zamawiający dopuszcza przygotowywanie ofert częściowych, zgodnie z podzielonym na sześć części opisem przedmiotu zamówienia.

b)     b) W przypadku składania oferty na daną część musi ona obejmować wszystkie jej pozycje.

c)     c) Oferta musi zawierać ceny jednostkowe z VAT oraz wartość łączną netto i brutto, a także wskazanie wartości podatku VAT.

d)     d) Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

e)     e) Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”)

e)       e) Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów, bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.

f)      f) Oferent powinien być płatnikiem VAT.

g)     g) Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:

·       terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,

·       nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.

i)         i) Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2018 r, do godz. 15:00.

j)         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.

j) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, uzupełnić, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może dokonać uzupełnienia treści, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o uzupełnieniu, wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o uzupełnieniu, wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane w wyłącznie w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „UZUPEŁNIENIE”, „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

k)      
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp111.edu.lodz.pl.

 10.   Sposób przygotowania ofert:

a)      a) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

b)     b) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

c)     c) Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3 - Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

d)      d) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

e)      e) Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 1/08/2018”), drogą elektroniczną na adres e-mail: projektunijny2017@interia.pl bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi , ul. Stefana Jaracza 44-46,  90-252 Łódź w godzinach 8.00-15.00.
 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Zapytanie ofertowe
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 12.09.2018, 16:38
Dokument oglądany razy: 35
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 12.09.2018, 16:38
Termin: 24.08.2018, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl