mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

1/08/2018 - Dostawa usługi zarządzania projektem realizowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: ?Na skrzydłach wiedzy i umiejętności ', nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0014/17-00

Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi 

Łódź, 22 sierpnia 2018 r.Zamawiający:

Miasto Łódź/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

ul. Stefana Jaracza 44-46, 90-252 Łódź

Tel. (42) 42 633 12 56
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2018

1.       Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy usługi zarządzania projektem realizowanej

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności ", nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0014/17-00

2.     Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi

3.     Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania w/w projektem składająca się z części koncepcyjnej, edytorskiej i projektowej (kod CPV 79421000-1):  polegająca na:

a)     przygotowaniu zestawienia dokumentów projektowych;

b)    przygotowania wzorów dokumentacji projektowej i pomocy w przygotowaniu dokumentacji projektowej sprawozdań, raportów, list, umów (w zależności od potrzeb w danej fazie projektu);

c)     przygotowanie zapytań ofertowych;

d)    przygotowaniu wniosków o płatność składanych do Instytucji Zarządzającej zgodnie harmonogramem płatności zawartym w projekcie;

e)    wsparciu w bieżącym kontakcie z opiekunem projektu oraz Instytucją Zarządzającą (Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego) ws. dotyczących realizacji projektu;

f)      wskazywaniu obszarów priorytetowych w danej fazie projektu w celu zapewnienia realizacji projektu zgodnej z jego harmonogramem i opisanymi zadaniami;

g)     planowaniu działań zgodnych z Wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego;

h)    przygotowaniu po zakończeniu projektu arkusza przekazania praw autorskich Instytucji Zarządzającej (Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego);

i)      reprezentowaniu beneficjenta w systemie SL2014 przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą

dla potrzeb komunikacji formalnej i składania wniosków o płatność w projekcie;

 

4.     Termin realizacji zamówienia: od 31.08.2018 – 30.06.2020 r.

5.     Kryteria oceny ofert:

a.     cena (50%)

b.     potencjał niezbędny do wykonania usługi – referencje i dokumenty potwierdzające wiedzę

i doświadczenie podczas realizacji projektów o wartości powyżej  450 tysięcy zł (35%)

c.     liczba godzin konsultacji prawnych, księgowo-finansowych, kadrowych (15%) 

 

6.     Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:

a)         cena brutto (50%), max. 50 pkt

X = (A : B) x 35 pkt gdzie: A – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

B – cena oferty ocenianej

b)    potencjał niezbędny do wykonania usługi – Oferent posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami o wartości powyżej 450 tysięcy złotych (35%), max. 35 pkt (poświadczone referencjami i stosownymi dokumentami np. umowami, porozumieniami)

·         brak doświadczenia – 0 pkt

·         1 projekt – 10 pkt

·         2 projekty – 20 pkt

·         3 projekty i więcej – 35 pkt

c)     liczba godzin dodatkowych konsultacji prawnych, księgowo-finansowych (15%), max. 15 pkt

·           brak możliwości zapewnienia dodatkowych konsultacji – 0 pkt

·           poniżej 2h w tygodniu – 1 pkt

·           2h-3h w tygodniu – 5 pkt

·           3-4h w tygodniu – 10 pkt

·           5h i więcej w tygodniu – 15 pkt

 

d)    Oferta może uzyskać max. 100 pkt.

e)    Ocena spełnienia kryteriów a – d  będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

f)      Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

g)     W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych, przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotnej.

h)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

7.     Zasady wyliczenia ceny:

a)     Cenę oferty należy wpisać na Formularzu oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.

b)    Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty. Brak wypełnienia

i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza.

c)     Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie,

jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

d)    Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

e)    Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8.     Inne istotne warunki zamówienia:

a)     Zamawiający nie dopuszcza przygotowywania ofert częściowych.

b)    Podane w nadesłanej ofercie ceny muszą być cenami brutto.

c)     Oferent winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, inny dokument rejestrowy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru.

d)    Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2) oraz  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3).

e)    Oferent winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia.

Poświadczenie stanowić będą dokumenty (np. umowa/y, porozumienie/a) świadczące o posiadanym

doświadczeniu, a także referencje. Brak załączonych dokumentów i referencji uniemożliwi przyznanie punktacji za spełnienie kryterium dot. doświadczenia, opisanym w pkt. 5 litera b.

f)      Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:
        
- terminów realizacji poszczególnych zadań,
         - nienależytej staranności i rzetelności w realizacji poszczególnych zadań.

g)     Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00

h)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

i)      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony

internetowej znajdującej się pod adresem www.sp111.edu.lodz.pl oraz w korespondencji bezpośredniej drogą mailową.

9.     Sposób przygotowania ofert:

a)     Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

b)    Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

c)     Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

d)    Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe

nr 1/08/2018”), drogą elektroniczną na adres e-mail: sp111.projekt@poczta.fm bądź osobiście, w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi , ul. Stefana Jaracza 44/46, 90-252 Łódź w godzinach 8.00-15.00.


Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Zapytanie ofertowe


Uwagi:

 Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi


Łódź, 4 września 2018r.         

 

 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄEJ 50000 ZŁ

I NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30000 EURO

 

 

1.       Protokół dotyczy postępowania wyboru wykonawcy zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym

nr 1/08/2018  dotyczącym usługi zarządzania projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”,

nr umowy: RPLD -11.01.04-10-0014/17-00.

 

2.       Wartość szacunkowa zamówienia obliczona na podstawie wykonanego w dniu 1-10.08.2018r. szacowania wyniosła  117 500,00 zł netto, co stanowi równowartość 27 251,43 €.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).  Od dnia 01 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do € stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł.

 

3.       Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. EURO netto, postępowanie

nie podlega przepisom Ustawy z 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (art. 4 pkt. 8).

 

4.       W dniu 21 sierpnia 2018r zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie / dostarczenie zapytania ofertowego, które stanowi integralną część  niniejszej dokumentacji:

a.     Creative Center Paweł Karolewski – 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

b.     Instytut Zarządzania i Rozwoju Przedsiębiorstw Mikołąj Janic, 93-263 Łódź, ul. Kadłubka 11/19  lok. 21

c.     ALT Systemy Informatyczne, ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź

 

Treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami została także upubliczniona

a)       w Biuletynie Informacji Publicznej

b)       na stronie www Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi  www.sp111.edu.lodz.pl 

5.       W terminie od dnia 22.08.2018 do dnia 30.08.2018 do godziny 15.00 przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres

wykonawcy/dostawcy

Wartość oferty brutto

Istotne warunki

realizacji

zamówienia

liczba punktów

oferta

spełnia /

nie spełnia kryteria

sposób

dostarczenia

i czas wpłynięcia oferty

4

Instytut Zarządzania i Rozwoju Przedsiębiorstw Mikołaj Janic

93-263 Łódź, ul. Kadłubka 11/19 lok. 21

117 868,08 PLN

cena:  50 pkt

potencjał: 35 pkt

dod. kons.: 15 pkt

łącznie:  100 pkt

TAK

29.08.2018

godz.: 11.30

dostarczono osobiście

6

Creative Center Paweł Karolewski

93-263 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

166 050,00 PLN

cena:  35,49 pkt

potencjał: 0 pkt

dod. kons.: 15 pkt

łącznie: 50,49 pkt

TAK

30.08.2018

godz.: 12.15

osobiście

7

ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk

ul. 1-go Listopada 7 m 4

91-370 Łódź

54 120,00 PLN

-

NIE

wpłynęła

po terminie

30.08.2018

godz.: 15.05

e-mail

 

 

 6.       Zgodnie z pkt. 8 podpunkt h zapytania ofertowego nr 1/08/2018 ocenie nie podlega oferta firmy ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk, ul. 1-go Listopada 7 m 4, 91-370 Łódź.

 

7.       Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Komisja przeprowadzająca postępowanie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu i ocenę nadesłanych ofert. W wyniku oceny ustalono, że najwyższą liczbę punktów uzyskała firma Instytut Zarządzania i Rozwoju Przedsiębiorstw Mikołaj Janic z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kadłubka 11/19 lok. 21.

 

8.       Wartość brutto zamówienia wynosi 117 868,08 PLN  (sto siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiem groszy).

 

Wynik postępowania zostaje ogłoszony w BIP oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi  www.sp111.edu.lodz.pl. Informacja o wynikach postępowania zostanie również wysłana do wszystkich biorących udział w postępowaniu oferentów.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 22.08.2018, 14:06
Dokument oglądany razy: 44
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 22.08.2018, 14:06
Termin: 30.08.2018, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl