mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

1/04/2018 - Malowanie zaplecza sali gimnastycznej (szatnia dziewcząt, chłopców, korytarz, pomieszczenie nauczycieli

 Znak sprawy:………………………..

Załącznik Nr5 do Regulaminu udzieleni zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty, o której mowa a art.4 pkt 8 ustawy
- Prawo Zamówień Publicznych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Łódź, dnia 18.04.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ


Na podstawie art.4,pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1579, z późniejszymi zmianami)

Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 Łódź, ul. St. Jaracza 44/46
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych : malowanie zaplecza sali gimnastycznej (szatnia dziewcząt, chłopców, korytarz, pomieszczenie nauczycieli.

1. Opis przedmiotu zamówienia: usunięcie starych powłok malarskich z powierzchni ścian i sufitów,
przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez miejscowe szpachlowanie i szlifowanie , wykonanie
nowych powłok malarskich farbami emulsyjnymi i ftalowymi ;


Ogólna powierzchnia do malowania : - 340 m2

2. Termin realizacji zamówienia: 1.07.2018 do 31.07.2018r

3. Okres gwarancji: 36 m-cy

4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat SP111 do 11. 05.2018r w godz. 8.00 - 16.00 lub e-mail
sp111@poczta.onet.pl

5. Termin otwarcia ofert: - 12.05.2018r

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - kierownik gospodarczy Renata Warska
…………………………………………………………………………………… .

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Treść oferty:
a) nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………….;
b) adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………..;
c) NIP ………………………………….;
d) Regon: ………………………………..;
e) nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………….;
f) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:……………………………………………………………………..)
Podatek VAT: ………...% wartość………… zł (słownie złotych:……………………………………………………)
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych……………………………………………………………………).
g) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
h) Termin realizacji zamówienia: ……………………………………… .
i) Okres gwarancji: ……………………………………………………….. .
j) Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………….
k) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór umowy

Załącznik nr 2: Zapytanie ofertowe
  


Uwagi:

 Malowanie zaplecza sali gimnastycznej (szatnia dziewcząt, chłopców, korytarz, pomieszczenie nauczycieli):
Komisja w składzie:
1. Małgorzata Tomaszewska - dyrektor szkoły
2. Marcin Dwojacki - społeczny inspektor pracy
3. Małgorzata Zagnińska - kierownik gospodarczy
na posiedzeniu w dniu 12.05.2018 dokonała wyboru oferty firmy: METAL JACK, Łódź

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 18.04.2018, 18:48
Dokument oglądany razy: 91
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 18.04.2018, 18:48
Termin: 11.05.2018, 16:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl