mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

3/02/2018 - Zakup sprzętu doposażeniowego z zakresu SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: ?Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowe


Informacja o wyniku postępowania / zapytania ofertowego nr 3/02/2018:

Postępowanie nr 3/02/2018 uznaje się za nierozstrzygnięte. Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niższa od kwoty jedynej otrzymanej oferty.
Uwaga!


1. W treści Zapytania ofertowego oraz w treści Formularza oferty dodano dwie, omyłkowo pominięte, pozycje: 

Pomoce specjalistyczne – oprogramowanie multimedialne

169. Multimedialne oprogramowanie Edusensus – Dysleksja cz 1 i cz 2 - ekrany ćwiczeń, karty pracy do wydruku oraz filmy przedstawiające ćwiczenia ruchowe. Pakiet I - Moduł diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat (2 płyty - Ocena ryzyka dysleksji , Litery oraz zestaw pomocy dydaktycznych), Pakiet II - Moduł diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat (2 płyty - Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania; Trening słuchania, czytania i pisania, cz. 1 oraz zestaw pomocy dydaktycznych).

170. Matematyka – Terapia pedagogiczna - multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

2. W związku z powyższymi zmianami uległ wydłużeniu termin składania ofert:

Aktualny Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2018 r, do godz. 15:00.

Sporządzono na podstawie załącznika nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro 
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Łódź, 27 lutego 2018 r.

Zamawiający:
Miasto Łódź/ 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

ul. Stefana Jaracza 44-46, 90-252 Łódź
Tel. (42) 42 633 12 56
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/02/2018

 

1.     Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu sprzętu doposażeniowego z zakresu SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ", nr umowy: RPLD.11.01.02-10-B062/16. 

2.     Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

3.     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2 

4.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu doposażeniowego z zakresu SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) niezbędnego do realizacji projektu: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ",realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi .  

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

  • 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny;
  • 39162000-5 – pomoce naukowe;
  • 39162100-6 – pomoce dydaktyczne;
  • 39162200-7 – pomoce i artykuły szkoleniowe wg poniższej specyfikacji

 Opis przedmiotu zamówienia:
 

Nazwa asortymentu/parametry

wymagania minimalne

ilość/

jednostka miary

Zajęcia specjalistyczne – logopedia

1.                    

Ramka Logico Piccolo  - plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami,

3

2.                    

Logico Piccolo 6-8 lat

Czytamy bajki. Czerwony Kapturek

1

3.                    

Czytamy bajki. Śpiąca królewna

Serie ćwiczeń Logico Piccolo przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

1

4.                    

Czytamy bajki. Królewna Śnieżka

Serie ćwiczeń Logico Piccolo

1

5.                    

Trudne głoski-sz,cz,ż kl.1-3

Serie ćwiczeń Logico Piccolo

1

6.                    

Logopedia. Głoski, litery, sylaby, wyrazy.

Serie ćwiczeń Logico Piccolo

1

7.                    

Trudne głoski-s,sz,z,ż, 6-8 lat

Serie ćwiczeń Logico Piccolo

1

8.                    

Ćwiczenia sylabowe. Czytanie i pisanie (część 1) - seria zeszytów wspomagających edukację Pierwszoklasisty

1

9.                    

Opowiem Ci mamo-super - pudełko zawierające obrazki , z których należy ułożyć logiczne historyjki.

1

10.                

Pakiet "Moje sylabki" - seria zeszytów zawierająca materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

1

11.                

Radosne R. -  ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski „r” - książka

1

12.                

Zagadki i wierszyki. Kto to taki? - loteryjka z wierszykami-zagadkami przeznaczona od dwóch do czterech graczy, zawiera zagadki w formie wierszyka

1

13.                

Analiza i synteza słuchowa - zestaw ćwiczeń służący kształtowaniu umiejętności analizy i syntezy słuchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zestaw z serii "Stymulacja i terapia"

1

14.                

Scriba – gra słowna.

1

15.                

Chodzą słuchy - ćwiczenia usprawniające percepcję słuch.

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową przeznaczony dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum.

1

16.                

Dmuchajka – czteropak

W skład zestawu wchodzą:

4 kolorowe dmuchajki (średnica 6 cm i wysokość 5 cm),

4 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm,

4 słomki.

1 opakowanie: tuba 

1

17.                

Suwaki terapeutyczne.

Zestaw składający się z zeszytu i 24 pociągów.

1

18.                

Szumi i szeleści. Wąż logopedyczny - gra mająca na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój percepcji słuchowej. 

1

19.                

Ćwiczenia artykulacyjne - zeszyt 5, głoski dźwięczne.

Zeszyt z serii  „Sylaby, słowa, wyrazy”.

Publikacja autorstwa Bożeny Senkowskiej.

1

20.                

Ćwiczenia artykulacyjne -zeszyt 8, głoska r . Zeszyt z serii  „Sylaby, słowa, wyrazy”.

Publikacja autorstwa Bożeny Senkowskiej.

Ćwiczenia zawarte w ósmym zeszycie z serii "Sylaby, słowa, wyrazy" utrwalają prawidłową wymowę głoski "r".

1

21.                

5 Sekund Junior – gra planszowa.

1

22.                

Dixit – gra planszowa pobudzająca wyobraźnię.

1

Pomoce specjalistyczne – terapia pedagogiczna

23.                

„Pajdohistoryjki  z Basią. Emocje - relacje - śmieszne sytuacje”- zestaw kart.

1

24.                

Pajdohistoryjki z Jasiem. Emocje - relacje - śmieszne sytuacje - zestaw kart.

1

25.                

Taneczne spotkania z Klanzą. Tańce integracyjne z różnych stron świata - część 1 i 2 .

1

26.                

Ocena lateralizacji czynności ruchowych - zestaw prób diagnost- drewniany zestaw prób diagnostycznych do Oceny Lateralizacji Czynności Ruchowych.

1

27.                

Pewny Start. Mój dobry rok. Czytam, piszę, rysuję  - różnorodne materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

1

28.                

Percepcja słuchowa (książeczka+CD)  - zestaw ćwiczeń przeznaczony dla osób mających trudności z odbiorem słuchowym języka.

1

29.                

Dyskalkulia - karty pracy do wspierania i terapii uczniów wykazujących specyficzne problemy z zakresu szeroko rozumianej dyskalkulii.

1

30.                

Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelek. (część 1) - zastosowanie w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych oraz jako narzędzie diagnostyczne umożliwiające określenie deficytów i trudności ucznia oraz pozwalające na ustalenie planu terapii.

1

31.                

Poznaję matematykę krok po kroku (podręcznik + materiały ) - ćwiczenia terapeutyczne dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

1

32.                

Pewny start. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelekt. - poza ćwiczeniami ogólnorozwojowymi w zestawie także zadania przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia.

1

33.                

Analogie tematyczne - Ćwiczenia Analogie - przeznaczone zarówno dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak i dla dzieci zdrowych, w celu stymulacji kształtowania funkcji poznawczych.

1

34.                

Analogie atematyczne -  przeznaczone zarówno dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak i dla dzieci zdrowych, w celu stymulacji kształtowania funkcji poznawczych

1

35.                

Percepcja wzrokowa - zestaw ćwiczeń Percepcja wzrokowa dla dzieci i młodzieży z problemami z zakresu analizy i syntezy wzrokowej.

1

36.                

Ramka Logico Piccolo - plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami

5

37.                

Orientacja przestrzenna. Orientacja na płaszczyźnie. Odbicia lustrzane i obroty - książeczka z kartami pracy do ramki Logico Piccolo

1

38.                

Spostrzeganie. Kolorowe kształty - książeczka z kartami pracy do ramki Logico Piccolo

1

39.                

Spostrzeganie. Ślady -  książeczka z kartami pracy do ramki Logico Piccolo

1

40.                

Spostrzeganie. Porównywanie - książeczka z kartami pracy do ramki Logico Piccolo

1

41.                

Łatwy początek. Kształty, wzory, liczby - książeczka z kartami pracy do ramki Logico Piccolo

1

42.                

Orientacja przestrzenna. Orientacja na płaszczyźnie. Droga i jej kierunek - książeczka z kartami pracy do ramki Logico Piccolo

1

43.                

Matematyka na wesoło 5. Łamigłówki - zbiór ćwiczeń, zabaw i łamigłówek matematycznych. Do klocków PUS

1

44.                

Balbina z Lublina 1 i 2 - książeczki zawierające zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

1

45.                

Ortografia 1. Ó-U. Ćwiczenia z ortografii języka polskiego - ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość pisowni wyrazów z „ó” i „u”. Do klocków PUS

1

46.                

Ortografia 2. Zmiękczenia (3 książeczka z serii) -  zawiera ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. Do klocków PUS

1

47.                

Ortografia 3. RZ-Ż – książka zawierającą ćwiczenia pogłębiające i utrwalające znajomość zasad pisowni wyrazów z "rz" i "ż". Do klocków PUS

1

48.                

Tabliczka sucho ścieralna - format A4, zestaw zawierający pisak suchościeralny ze ścierakiem

1

49.                

Tabliczka ze szlaczkami - do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych o wymiarach 30 x 21   drewniana

2

50.                

Wielokąty - mozaika wielokątów- 100 – 450 szt., 6 - 15 kształtów, figury z kolorowego tworzywa

1

51.                

Cyfry i szlaczki  - zeszyt z ćwiczeniami doskonalącymi prawidłowe kreślenie cyfr i znaków matematycznych.

2

52.                

Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI.Ó-U i RZ-Ż 

- zestaw wierszy oraz ćwiczeń wykorzystywany podczas terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV–VI; zawiera ćwiczenia, takie jak: logogryfy, krzyżówki, przeskakiwanki, szyfrowanki, które wzbogacają słownictwo i stymulują rozwój intelektualny.

2

53.                

Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne  - ćwiczenia służące doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, rozwijaniu percepcji wzrokowej i słuchowej, kształceniu orientacji przestrzennej, usprawnianiu motoryki małej i trenowaniu pamięci.

2

54.                

Dyslektyczne ucho - dla nauczyciela - zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla ucznia oraz książki dla nauczyciela - ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słuchowej i funkcji językowych.

2

55.                

Dyslektyczne ucho - dla ucznia – zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla ucznia oraz książki dla nauczyciela -  ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słuchowej i funkcji językowych.

2

56.                

Elementarz obrazkowy do ćwiczeń jęz.-słuchowych - zawiera karty z obrazkami ilustrującymi poszczególne głoski, alfabet obrazkowy oraz obrazki do pocięcia.

2

57.                

Emocje –  zestawy kart ze zdjęciami ludzi, którzy okazują różne emocje. 

2

58.                

Historyjki obrazkowe z humorem – w każdej historyjce zestaw obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowego pudełka.

2

59.                

Historyjki obrazkowo - zdaniowe z pytaniami  - zestaw historyjek obrazkowych, pytania związane z treścią, odpowiedzi na te pytania.

2

60.                

Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla I i II etapu nauczania -

Nowe programy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym. Dwie publikacje, oprawa miękka.

1

61.                

Kombinatoryka wyrazowa i zdaniowa – książką zawierająca propozycje ćwiczeń wraz z materiałem językowym.

2

62.                

Pomyśl i odgadnij. Trening logicznego myślenia dla dzieci – zbiór ćwiczeń rozwijających umiejętność logicznego myślenia, zawiera karty treningowe.

2

63.                

Poznajemy emocje. Duma i wstyd – zestaw kart z kolorowymi fotografiami osób wyrażających w różny sposób dumę i wstyd. 

2

64.                

Poznajemy emocje. Życzliwość i gniew - zestaw kart z kolorowymi fotografiami osób wyrażających w różny sposób życzliwość i gniew.

2

65.                

Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci – zbiór zabaw kształtujących percepcję, opisy zabaw, ilustracje, rebusy, kolorowe gry, materiał dźwiękowy.

2

66.                

Uwaga! Koncentruję się! – ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość służące doskonaleniu koncentracji uwagi, usprawniające także percepcję wzrokową, motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację wzrokowo-przestrzenną i pamięć.

2

67.                

Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych -  zadania rozwijające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, sprawność grafomotoryczną, orientację przestrzenną i wyobraźnię, percepcję słuchową.

2

68.                

Gra logiczna. Sudoku magnetyczne - łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9x9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z 9 pogrubionych kwadratów 3x3 znalazł się dany kształt tylko jeden raz.

2

69.                

Matematyczne rozgrywki. Gry matematyczne - zestaw gier dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

2

70.                

Mnożę i dzielę. Gry matematyczne - zestaw gier, które pomogą opanować działania mnożenia i dzielenia w oparciu o znajomość wielokrotności liczb w zakresie 100.

2

71.                

4 wrap-ups. Starter  (system Wrap-ups) - cztery zestawy tabliczek - kluczy będących propozycją działań matematycznych w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

2

72.                

Tabliczka do ćwiczeń oburącz Ślimaki - Ślimak z kolorowej płyty MDF, wyposażony w drewniany pisak do prowadzenia po wzorze.

2

73.                

Tabliczka do ćwiczeń oburącz Jabłka  - pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. 

2

74.                

Skuteczne czytanie poprzez pisanie - powiększone i podzielone na sylaby wyrazy czytane jednocześnie z dzieckiem z możliwością przepisywanie ich przez dziecko bezpośrednio pod tekstem.

2

75.                

Quiz ortograf. – zestaw zawiera między innymi: karty, magiczny czytnik, żetony z literami

2

Pomoce specjalistyczne – zajęcia rewalidacyjno – rozowjowe

76.                

Rozumienie pytań. Ćwiczenia kompetencji jęz. – książka, stosowanie partykuł: tak, nie.

1

77.                

Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia się. Super Zestaw 4 w 1  - gry i zadania, które rozwijają szereg funkcji poznawczych

1

78.                

Trening mózgu – zadania wzmacniające lewą i prawą półkulę

1

79.                

Ja i mój świat. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1

80.                

Nowe historyjki społ. Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społ. dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera+CD

1

81.                

Pamięć doskonała! – łamigłówki,  które wytrenują mózg i pozwolą zapamiętać wszystko. Metoda opracowana przez Carol Gray.

1

82.                

Łamigłówki zapałczane - zbiór sztuczek z zapałkami

1

83.                

Rysujemy lustrzane odbicia  - książką ze zbiórem zadań polegających na narysowaniu lustrzanych odbić przedstawionych kształtów, figur i prostych rysunków.

1

84.                

Myślę, więc jestem. -  łamigłówki wspomagających myślenie wizualne

1

85.                

Klocki dotykowe

Podstawą zabawy jest odgadywanie przez dzieci rodzaju materiału na podstawie dotyku.

1

86.                

Trener pamięci – zadania logiczne, pudełko z zawartością: ramka, żetony nakładki, karty.

1

87.                

Kolorowe bryły. Duże bryły wykonane z mocnego tworzywa posiadające ruchome podstawy. Zawartość: 6 brył o wys. 10 cm - każda bryła w innym kolorze.

2

88.                

Paluszek – zabawka eduk. Gra manualna.

5

89.                

Wrzutka z kulką - kubeczek na drewnianym kiju z przywiązaną na sznurku piłeczką.

1

90.                

Zestaw z lustrzaną kulą - kula lustrzana z silnikiem, reflektor PAR 36 z żarówką, filtr do zmiany kolorów

1

91.                

Lustrzane pudełko - 2 lusterka przymocowane do dwóch ścianek pudełka,  pozwalają na różnego typu ćwiczenia logopedyczne.

1

92.                

Duże wędrujące krople - seria wysoce atrakcyjnych przezroczystych pojemników z ukrytą niespodzianką. Zawartość: 4 pojemniki z tworzywa (z cieczą w 4 kolorach) -

1

93.                

Olejki eteryczne: cytryna, pomarańcza, świerk, mięta, lawenda, eukaliptus.

1

94.                

Zestaw zygzakowatych klepsydr lub zestaw klepsydr piaskowych - zestaw 5 klepsydr odmierzających czas: 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min.

1

95.                

Dźwiękowa tuba - wydaje dźwięki imitujące duchy.

1

96.                

Deszczowy kij  - rytmiczny instrument muzyczny w kształcie rurki drewnianej

1

97.                

Tarka z koralikami - instrument perkusyjny wydający nietypowy efekt akustyczny.

1

98.                

Ocean - bębenek naśladujący szum morza.

1

99.                

Cytra - instrument wraz z nutami, które można podłożyć bezpośrednio pod struny by wygrać dźwięk, uderzając w strunę bezpośrednią pod nutką.

1

100.             

Deszcz - drewniany instrument muzyczny imitujący dźwięk deszczu.

1

101.             

Tuby dźwiękowe – rurki, zestaw muzyczny dla najmłodszych.

1

Pomoce – zajęcia specjalistyczne – rewalidacyjno – rozwojowe

102.             

Projektor przestrzenny (do proj. kolor. obrazów o śr. ok.  1,4m poprzez ogrzanie oleju i rotacje tarczy), wym. ok.  30 x 26,5 x 15 cm, zawartość: projektor z tworzywa, tarcza niebiesko-żółta - dane techniczne: 230 V (akumulator redukuje na 12 V) - żarówka 50 watów ( bez gwarancji)

1

103.             

Tarcze olejowe (4 dod. tarcze olejowe do projektora), zawartość: 4 tarcze: niebiesko-zielona, niebiesko-czerwona, fioletowo-czerwona, czerwono-żółta

1

104.             

Kolumna wodna (dostarcza wrażeń wzrok.), z mikrofonem i pilotem; wybór kolorów świecenia. Panel sterujący. 4 częstotliwości zmiany barwy - błyskanie, migotanie, blaknięcie.

1

105.             

Kolumna świetlna z dwoma mikrofonami. Wymiary: 38 x 20 x 117 cm. Model jezdny na kółkach Urządzenie świetlno - dźwiękowe

1

106.             

Wibropodest - wymiary 150 x 150 x 20 cm, w obudowie zamontowane radio z CD, wykonanie z malowanej i lakierowanej sklejki, na górze płyta z poliwęglanu. W obudowie zamontowane radio z wejściem na USB. 9 kolorowych pól świeci i drga w rytm muzyki wydobywającej się z głośników.

1

107.             

Zestaw świetlno-dźwiękowy 8 pól, urządzenie składające się z chodnika świetlnego i tablicy grającej. Wymiary ok.: tablica: 60 x 125 x 14 cm - chodnik: 76 x 149.6 x 7,6 cm

1

108.             

Prysznic świetlny zawierający  min. 80szt. węży UV o długości 2m.

1

109.             

Kurtyna światłowodów, składająca się ze zwisających światłowodów. Długość od 100 cm do 300 cm. Obudowa szer.: 100 cm lub 200 cm. Ilość: 100szt.

1

110.             

Nawilżacz powietrza do pomieszczeń o powierzchni 8 – 30 m2; zasilanie: 220~240V~50/60Hz, pobór mocy: 300W, pojemność zbiornika na wodę: 2,8l, czas pracy: ok. 6/7 godzin, waga: 1,4kg, wymiary: 256 mm × 253 mm × 238 mm

1

Pomoce – zajęcia specjalistyczne  - Trening umiejętność społecznych

111.             

Dysk masujący – jeż. Dysk rehabilitacyjny do balansowania i masażu – dwustronny – strona gładka i strona z wypustkami.

6

112.             

Woreczki sensoryczne - różne wypełnienia, zestaw od 4 do 8szt

3

113.             

Nowe historyjki społeczne. Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników

3

114.             

Uczę się rozumieć innych-Mówienie i myślenie – książka ze zbiorem zdjęć przedstawiających osoby w rozmaitych sytuacjach oraz wyrażających wiele emocji

3

115.             

Rozwijanie podst. form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podst. – publikacja ze scenariuszami zajęć lekcyjnych, zawiera wskazówki metodyczne dotyczące sposobu wprowadzania oraz utrwalania pisemnych i ustnych form wypowiedzi

3

116.             

Poznajemy emocje Zestaw I - karty z kolorowymi fotografiami osób wyrażających w różny sposób radość i smutek

3

117.             

Poznajemy emocje Zestaw IV. Strach i wstręt -  karty z kolorowymi fotografiami osób wyrażających w różny sposób strach i wstręt

3

118.             

Uczę się rozumieć innych- Emocje i gesty - kilkadziesiąt zdjęć osób wyrażających w różny sposób podstawowe emocje, na przykład radość, smutek czy strach.

3

119.             

Uczę się rozumieć innych- Patrzenie i wskazywanie - książka do uczenia jednych z podstawowych funkcji społecznych, jakimi są patrzenie na obiekty wskazywane przez inne osoby oraz podążanie za wzrokiem drugiej osoby.

3

120.             

Puszki dźwiękowe - percepcja słuch. 4 pary dźwiękowych puszek wykonanych z lakierowanego drewna

3

121.             

 Sygnalizator odpowiedzi - kolorowe sygnalizatory gotowości drużyny do udzielenia odpowiedzi, 4 szt. o śr. 9 cm

3

122.             

Panel lustrzany akrylowy - bezpieczny, odporny na zarysowania panel z 9 wypukłościami. Odbicie z ciekawym efektem "rybiego oka".

1

123.             

Puzzlowa mapa Europy. Pomoce Montessori . Mapa przedstawiająca Europę z zaznaczonymi  kolorowymi państwami. Wymiary ok. szer. 59 wys. 40

1

124.             

Karty do ćwiczeń z zakresu percepcji wzrokowej – zestaw kart i filtrów

3

125.             

Rytmy i dźwięki. Pakiet dla nauczyciela składa się z:  kart A5 z obrazkami, tabliczek z podpisami, białych kwadratów, białych, płaskich prostokątów, białych, wąskich prostokątów, karty pracy A4 dla ucznia

2

126.             

Rytmy i dźwięki. Pakiet dla ucznia, składa się z: tabliczek z obrazkami, tabliczek z podpisami, białych kwadratów, białych, płaskich prostokątów, 108 białych, wąskich prostokątów, szarej planszy A3

2

127.             

Świat dźwięków + CD. Ćwiczenia rozwijające uwagę i pamięć słuchową. Zestaw z płytą CD z nagraniami dźwięków, dwustronnie foliowanymi kartami z  ilustracjami, instrukcją dla prowadzącego z zestawieniem kolejności nagrań.

3

128.             

Odgłosy zwierząt-loteryjka dźwięk. - zestaw składający się z płyty CD z nagraniami  odgłosów zwierząt oraz z kolorowych kart z fotografiami.

3

129.             

Bajki-słuchaj i układaj obrazki. Płyta CD audio z nagannymi 6 baśniami, karty z ilustracjami.

3

130.             

Szpilkowa mozaika - ramka z blisko 700 plastikowymi kolcami-szpilkami, trójwymiarowe odbicie po drugiej stronie. Wymiary ramki 13,5 x 9 x 5,5 cm

5

131.             

Tablica z małymi napami - 48 kołeczków w czterech kolorach - 8 kolorowych wzorów - 8 wzorów z konturami - 1 przezroczysta tablica - 1 walizka

3

132.             

Radiomagnetofon CD. Dane techniczne: radioodtwarzacz CD, dźwięk stereo, głośniki szerokopasmowe, moc wyjściowa RMS 2 x 2 W, wyświetlacz LCD, odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB, uchwyt do przenoszenia, wejścia/wyjścia złącze USB, wejście AUX - 3,5 mm

2

133.             

Balansująca wieża– Drabinki – gra zawierająca zestaw różnokolorowych drabinek, wysokość drabinki ok. 18 cm

3

134.             

Guziki w kształcie zwierzątek - zabawka zawierająca12 koralików w kształcie mieszkańców zoo i motywów roślinnych, drewniany element ze sznureczkiem do nawlekania

3

135.             

Figurki do nawlekania - zestaw zawierający 2 sznureczki i 30 drewnianych elementów do nawlekania w 6 różnych kształtach i kolorach.

3

136.             

Guziczki różne kształty - zestaw 48 plastikowych guzików różnej wielkości i koloru. Guziki są w 3 różnych kształtach

3

137.             

Duże magnetyczne kształty geometryczne – zestaw  pudełku lub w drewnianej skrzyneczce 47 magnetycznych kształtów.

1

138.             

Dyski dotyk. Sensoryczne – zestaw zawierający: 5 dużych, kolorowych krążków o różnych fakturach, 5 małych, kolorowych krążków o różnych fakturach, woreczek, opaskę na oczy 

2

139.             

Dyski dotykowe - silikonowe krążki sensoryczne zawierające - 5 dużych krążków o śr. 35 cm, 5 małych krążków o śr. 8 cm, wykonane z silikonu w 5 kolorach

1

140.             

Lusterko narożne, podwójne składające się z dwóch ruchomych części, wymiary: 20 x 7 cm, wykonane z bezpiecznego tworzywa

6

141.             

Gra z lusterkiem  - wersja czerwona lub niebieska, zawartość: 2 plastikowe zwierciadełka, 2 podstawki, 4 kostki do gry, 24 karty ze wzorami, pudełko do przechowywania.

1

142.             

Kołdra obciążeniowa o wymiarach ok. 90x120 lub większa służąca głównie do stymulacji czucia głębokiego.

1

143.             

Zestaw ósemek do ćw. – gra usprawniająca koordynację wzrokowo-ruchową, wpływająca korzystnie na orientację przestrzenną, pamięć, koncentrację, rozróżnianie kierunków.

1

144.             

Zestaw antystresowy, wirujący stożek, wspomaga rozwój równowagi oraz koordynacji ruchowej. Służy do kołysania, obracania.

1

145.             

Piłki rehabilitacyjne o średnicy 50 cm lub większa z pompką z systemem ABS wykonana z wysokiej jakości wytrzymałego materiału.

2

146.             

Aktywna piłka fasolka - owalna piłka o wymiarach 80 cm- 50 cm, idealna do ćwiczeń ruchowych, rehabilitacji i terapii sensomotorycznej

1

147.             

Sensoryczny zestaw klepsydr - zestaw 20 klepsydr składających się z 5 różnych kolorów, które odpowiadają różnym czasom: 30 sek. 1 min, 3 min, 5 min, 10 min służący do wizualizacji upływającego czasu.

3

148.             

Klepsydra sensoryczna o wysokości ok. 12 cm lub więcej,  zawierająca gęsty, kolorowy żel, działający hipnotyzująco i uspakajająco.

1

149.             

Piankowe kształty: półkołowe - klocek piankowy półkołowy o wym. 120x60x30 przeznaczony dla dzieci  i służy do zabawy, nauki lub rehabilitacji.

1

150.             

Piłki HOP – piłki o śr. 45 cm

2

151.             

Kryjówki z tunelem - połączone ze sobą tunelem domek oraz namiot.

1

152.             

Elastyczny hamak terapeutyczny - max obciążenie 50 kg, służy do stymulacji układu przedsionkowego. 

1

153.             

Mata do rolowania - wymiary 150x200, oddziaływanie w obszarze czucia głębokiego.

1

154.             

Piłki żelowe- zestaw, stosowane w celu usprawnienia dysfunkcji ręki zarówno u dzieci, jak i u dorosłych; pomocy w odbudowaniu masy mięśniowej dłoni; ćwiczenia zręczności oraz zdolności motorycznych; antystresowym 

5

155.             

Równoważnia terapeutyczna o wymiarach 40 cm na 70 cm, służąca do ćwiczeń związanych ze stymulacją zmysłu równowagi

1

Pomoce – zajęcia specjalistyczne – trening umiejętności społecznych

156.             

Gwieździste niebo - panel świetlny LED (do stymulowania rozwoju), imitacja nieba pełnego gwiazd na suficie. Wymiary: 60 - 70cm x 80 - 70cm

1

157.             

Światłowody 100 włókien (do stymulowania rozwoju) – zestaw zawierający światłowód LED oraz pasemka włókien 100 sztuk o dł. ok. 200 cm

1

158.             

Focus-Pocus/Kids Edition- urządzenie EEG (do ćwiczeń usprawniających pracę mózgu) - do domowego i mobilnego zastosowania; załączone oprogramowanie do neurofeedbacku, specjalny sensor mierzący elektryczną aktywność mózgu i przesyłający te dane poprzez łącze Bluetooth do komputera, smartfona, tableta lub laptopa, współpracujące zarówno z urządzeniami opartymi o system iOS jak i Android.

1

159.             

PiP anty - stres biosensor-urządzenie GSR - urządzenie pozwalające sprawdzić poziom stresu.

1

160.             

Tactilo - duża gra dotykowa (do rozwoju zmysłu dotyku i percepcji wzrokowej) - zestaw różnych kształtów z dołączonymi kartami ze zrozumiałymi ilustracjami wszystkich kształtów.

1

161.             

Ogród sensororyczny z dodatkami (do wszechstronnego rozwoju) -  elementy wymienne: deski z różnymi fakturami oraz bloki z drewna do budowy różnorodnych przeszkód

1

162.             

Antypoślizgowa sieć do wspinania (do motoryki dużej): waga 11 kg, wymiary
28x szerokość , 120x wysokość 209cm lub wym. 80,7 x 12 x 230 cm, dopuszczalne obciążenie 100 kg, w zestawie: słupek z pajęczyną, zestaw mocowań, ścianka wspinaczkowa z kamieniami lub z otworami i drewnianymi belkami lub drabinka linowa.

1

163.             

Rolkowa zjeżdżalnia (do motoryki dużej) - 10 wałków, materiał  obiciowy (skaj) bezftalanowy, zgodny z wymaganiami Öko-tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych, wymagania humanoekologiczne aktualnie obowiązującego standardu wyrobów dla dzieci.

1

164.             

Wodospad świateł (do terapii doświadczanie Świata) - Kurtyna światłowodów, wymiary: obudowa szer.: 100cm lub 200cm (w zależności od opcji), światłowody dł.: 200cm -300cm, ilość: 100 szt. -150 szt. (w zależności od opcji), sprzęt posiadający certyfikaty i deklaracje zgodności.

1

165.             

Słup wodny z kółeczkami (do terapii doświadczanie Świata) - stymulujący percepcję wizualną i dotykową, składający się z dwóch cylindrów z tworzywa sztucznego o różnej średnicy, włożonych jeden w drugi, z wirującymi kółeczkami, sterowane pilotem

1

166.             

Materac gimnastyczny grubość 20 cm (do motoryki dużej) – wymiary 200cmx120cmx20cm. Wkład wykonany z pianki T-25. Pokrowiec materaca wykonany z materiału typu Poroflex (Skaj), wzmocniony narożnikami, spełniający wymogi normy EN 12503. Wyrób nie zawierający ftalanów.

1

167.             

Miękki tunel (do motoryki dużej) - lekki, kolorowy tunelu sensoryczny otwierany – pufa, z tkaniny bawełnianej i wypełniony granulatem styropianowym.

1

168.             

Huśtawka terapeutyczna  (do motoryki dużej), wymiary: 70x70 cm, ruch we wszystkich płaszczyznach bez stabilizatorów, obita w bardzo grubą gąbkę (3 cm) i skórę ekologiczną.

1

169.             

Multimedialne oprogramowanie Edusensus – Dysleksja cz 1 i cz 2 - ekrany ćwiczeń, karty pracy do wydruku oraz filmy przedstawiające ćwiczenia ruchowe. Pakiet I - Moduł diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat (2 płyty - Ocena ryzyka dysleksji , Litery oraz zestaw pomocy dydaktycznych), Pakiet II - Moduł diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat (2 płyty - Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania; Trening słuchania, czytania i pisania, cz. 1 oraz zestaw pomocy dydaktycznych).

2

170.             

Matematyka – Terapia pedagogiczna - multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.  

2

  

 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo 
i technologicznie równoważnych.


 

5.     Miejsce i termin realizacji umowy:

a)       dostawa całości przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018r. (w godzinach pracy placówki tj. od godz. 8:00 do godz. 15:00),  

6.     Kryteria oceny ofert i informacja o wagach:

Kryterium a: cena: 60%

Kryterium b: termin dostawy 40% 

7.     Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

7.1.     Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria: 

a)       Cena brutto oferty (60%) , max. 60 pkt

Sposób obliczenia: X = (A : B) x 60 pkt,

gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej 

b)      Termin dostawy: (40%), max. 40 pkt

·       Poniżej 7 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt.

·       Od 7-10 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.

·       Od 11-14 dni od daty podpisania umowy – 5 pkt.

·       Powyżej 14 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt. 

Termin dostawy przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 16 dni od podpisania umowy.

7.2.     Oferta może uzyskać max. 100 pkt.

7.3.     Ocena spełnienia kryteriów a i b  będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

7.4.     Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

7.5.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.6.  W przypadku gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotnej.

7.7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

8.       Zasady wyliczania ceny.

a)     Cenę oferty należy wpisać na Formularzu oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.

b)    Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza.

c)     Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

d) Cena podana w  formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku

e) Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

9.       Pozostałe warunki zamówienia:

a)       Zamawiający nie dopuszcza przygotowywania ofert częściowych

b)       Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz cenę oferty netto i brutto

c)       Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

d)       Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”)

e)       Oferent winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

·       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

f)        Oferent powinien być płatnikiem VAT.

g)       Oferent powinien udokumentować minimum 2 dostawy sprzętu dydaktycznego powyżej 30 000 zł.

h)       Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:

·       terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,

·       nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.

i)         Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2018 r.

j)         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, uzupełnić, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może dokonać uzupełnienia treści, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o uzupełnieniu, wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o uzupełnieniu, wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane w wyłącznie w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „UZUPEŁNIENIE”, „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

k)       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp111.edu.lodz.pl. 

10.   Sposób przygotowania ofert:

a)       Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

b)       Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

c)       Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3 - Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.  

d)       Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

e)     Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 3/02/2018”), drogą elektroniczną na adres e-mail: projektunijny2017@interia.pl bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi , ul. Stefana Jaracza 44-46,  
90-252 Łódź w godzinach 8.00-15.00.


Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Zapytanie ofertowe

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 15.03.2018, 20:57
Dokument oglądany razy: 88
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 15.03.2018, 20:57
Termin: 13.03.2018, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl