mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

1/12/2017 - Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych: matematycznej, j. angielskiego i przyrodniczej, niezbędnego do realizacji projektu Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ' realizowanego

Wynik postępowania wyboru wykonawcy

zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym

nr 1/12/2017

 

 

Wynik postępowania wyboru wykonawcy zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym

nr 1/12/2017) na zakup sprzętu do szkolnych pracowni przedmiotowych: matematycznej, j. angielskiego i przyrodniczej dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mali odkrywcy własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi n r111 w Łodzi” nr umowy: RPLD -11.01.02-10-B062/16.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie zasady konkurencyjności nr 1/12/2017 na dostawę wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych: matematycznej, j. angielskiego i przyrodniczej, dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.", nr umowy: RPLD. 11.01.02-10-B062/16-00, wewnątrzszkolna komisja prowadząca w dniu 8.01.2018 postępowanie informuje o jego nierozstrzygnięciu z powodu braku nadesłanych ofert spełniających kryteria opisane w zapytaniu ofertowym nr 1/12/2017.

 

 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono:

Małgorzata Tomaszewska

Dyrektor SP nr 111 w Łodzi
Łódź, 22 grudnia 2017 r.

Zamawiający:

Miasto Łódź/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

ul. Stefana Jaracza 44-46, 90-252 Łódź

Tel. (42) 42 633 12 56

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2017

1.     Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu doposażenia pracowni przedmiotowych dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ", nr umowy: RPLD.11.01.02-10-B062/16. 

2.     Zamawiający: Miasto Łódź / Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

3.     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2 

4.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych: matematycznej, j. angielskiego i przyrodniczej, niezbędnego do realizacji projektu Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi " realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi .  

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Opis przedmiotu zamówienia:

Pracownia matematyczna

Nazwa asortymentu/parametry

wymagania minimalne

ilość/

jednostka miary

1. Plansze dla klas IV-VI (Arytmetyka i Algebra; 27plansz w zestawie)    

- zestaw tablic dydaktycznych (o formacie B2) wraz z wyrażeniami algebraicznymi - do wykorzystania w klasach IV-VIII. Tablice zawierają podstawowe wzory i nazewnictwo niezbędne w realizacji programu nauczania matematyki.

1 zestaw

2. Bryły (14 sztuk w zestawie)

- w skład kompletu wchodzi 14 szt. Brył, materiał: szkło organiczne, wymiar: od 5 do 7 cm. Zestaw brył geometrycznych przeznaczonych do ćwiczeń grupowych.

1 zestaw

3. Ułamki (51 elementów)

- zestaw 9 kwadratów reprezentuje całość oraz ułamki 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ,1/8, 1/10 i 1/12, materiał: kolorowe tworzywo

3 zestaw

4. Komplet 6 pojemników do badania objętości

- komplet. 6 pojemników o wysokości ok.11 cm. i  pojemności od 0,25 litra do 1,0 litra

1 zestaw

5. Działania na liczbach i wyrażeniach plansza

-Format 70x100cm, materiał: papier kredowy gramatura 250g, folia UV, listwy metalowe z dołu i góry z zawieszką.

1 szt.

6. Plansza ścienna dwustronna: Tabliczka mnożenia i ułamki

- format 61x86 cm, dwustronnie foliowana, z zawieszką

1 szt.

7. Układ współrzędnych –

- nakładka tablicowa magnetyczna sucho ścieralna o wymiarach około 80x90cm

1 szt.

 

Pracownia j. angielskiego

Nazwa asortymentu/parametry

wymagania minimalne

ilość/

jednostka miary

1.Mata edukacyjna –dni tygodnia „Days of The week”. Mata przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4-10 lat. Wymiary: 160x100 cm. 

2 szt.

2. Mata edukacyjna–miesiące w roku- „Months of the year”

2 szt.

3.Mata edukacyjna–alfabet zwierząt             

2 szt.

4.Mapa edukacyjna - Fakty o Wielkiej Brytanii. Mapa o wymiarach Rozmiar: 120 cm x 160 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.          

2 szt.

5.Mapa-Fakty o USA. Rozmiar: 160 cm x 120 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w j. angielskim    

2 szt.

6.Mapa-Fakty o Australii. Rozmiar: 160 cm x 120 cm, laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką, w j. angielskim

2 szt.

7.Mapa-Fakty o Londynie. Mapa w języku angielskim - Basic Facts About London (Fakty o Londynie).Format mapy: 120 x 160 cm

2 szt.

8.Dźwiękowa kostka o boku 15 cm , wykonana z plastiku, służąca do nagrywania i odtwarzania nagrania. Przeznaczona do rzucania podobnie jak zwykła kostka do gry. Wykorzystywana przy nauce języków obcych.            

2 szt.

9.Gra planszowa-Yes or No? Gra rozwijająca i utrwalająca słownictwo Zawartość: 100 kart z pytaniami (wym. 12 x 8 cm) - 8 kart odpowiedzi "YES/NO" (wym. 8 x 8 cm)

2 szt.

10.Magic Pen-Angielski. Edukacyjna gra dla najmłodszych wspomagająca naukę języka angielskiego. 12 plansz edukacyjnych i magiczny pisak, który świeci i wydaje dźwięki.

15 szt.

11.Gra edukacyjna -Posłuchaj i uporządkuj historyjkę. Gra zawierająca klasyczne bajki, w celu zaznajomienia dzieci z chronologią wydarzeń oraz umiejętnością ich porządkowania w czasie. W zestawie powinna znaleźć się płyta CD z narratorem oraz 32 karty z poszczególnymi scenami.

10 szt.

12.Speaker's Box-zachęta do mówienia – pudełko oraz 86 dwustronnych kartoników (z jednej strony fotografia i tekst, z drugiej sam tekst) - 14 kartoników blanko - wym. kartonika 6,5 x 6,5 cm       

2 szt.

13.Sentence Maker –gra plansz. planszowa gra językowa o tematyce podróżniczej.

1 szt.

14.'Roll And Build Everyday Games', Creative Educational - Gra wzbogacająca znajomość słówek, literowanie, czytanie oraz umiejętności koncentracji.

1 szt.

15.FISZKI język angielski Słownictwo, minimum 1000 kartoników ze słownictwem, 150min nagrań mp3, program CD ze słownictwem

2 szt.

16.Angielskie krakersy - gra do szybkiego utrwalania słownictwa

4 szt.

17.Angielski dla dzieci-pakiet 3 programów.  Zestaw trzech programów komputerowych uczących podstaw języka angielskiego. Zakres obejmuje, liczby, kolory, członków rodziny, kształty, pożywienie, zwierzęta, rzeczy, otoczenie, ubiory, części ciała, urządzenia itp. Programy powinny zawierać dodatkowo multimedialny słowniczek

1 zestaw

18.Fototapeta–Londyn Czerwona Budka Telefoniczna.Wymiary: 50x110 lub większy Cyfrowa jakość druku. Fototapeta papierowa, kolorowa.

2 szt.

19.Gra językowa My Shopping List. Gra służąca do nauki nazw artykułów spożywczych w języku angielskim.              

2 szt.

20.Gra językowa The Number Game. Gra językowa służąca do nauki liczebników angielskich od 1 do 100

2 szt.

21.Gra językowa Who’s Who? Who's Who? Gra językowa ukierunkowaną na naukę słownictwa angielskiego związanego z opisem cech wyglądu fizycznego.             

2 szt.

22.Gra językowa Question Chain wersja tradycyjna + wersja elektroniczna

2 szt.

23.Gra językowa Roundtrip of Britain and Ireland wersja tradycyjna + wersja elektroniczna

2 szt.

24. Język angielski-zestaw plansz. Plansze dydaktyczne Język angielski - kolorowe, lakierowane plansze edukacyjne format A2, pomoc dydaktyczna przeznaczona do wykorzystania w początkowej fazie nauczania języka angielskiego.        

2 szt.

25.Zestaw 2 tablic: Irregular verbs (dwie części) Plansze dydaktyczne, która przedstawiają wykaz czasowników nieregularnych z podziałem na Infinitive, Past Tense i Past Participle wraz z tłumaczeniem na język polski. Wymiary: 70 cm x 100 cm. Ofoliowane, wyposażone w listwy metalowe i zawieszkę.         

1 zestaw

26.Budowanie zdań-grupowy zestaw Reading Rods. Gra pomagająca rozwijać umiejętności czytania i pisania oraz budowania zdań prostych i złożonych w języku angielskim.

1 zestaw

27.Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego - od poziomu początkującego do zaawansowanego (od A1 do C2) - materiał wymagany na FCE, różnorodne testy do ćwiczenia gramatyki i słownictwa

3 szt.

28.„Moje pierwsze słówka” - pomoc edukacyjna do tablic interaktywnych, program obejmujący słowniczek, gry i krzyżówki dla uczniów.

1 szt.

 

Pracownia przyrodnicza

Nazwa asortymentu/parametry

wymagania minimalne

ilość/

jednostka miary

1.Lupa - Lupa o średnicy 100mm. Powiększenie x3.

8 szt.

2. Zestaw pudełek do obserwowania okazów - Pudełka z przezroczystego plastiku, w pokrywkę każdego wbudowana jest lupa. W dna pudełek wtopione są siatki do szacowania wielkości okazów.

2 szt.

3.Lornetka - średnica obiektywu: 25 mm -  50mm, rozstaw okularów: 58 – 72, korpus wykonany został z aluminium i dodatkowo pokryty gumą, szklana optyka

8 szt.

4.Mikroskop, dane techniczne: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45 stopni, obracana 360 stopni, okulary: WF 10x, obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), powiększenia: 40x, 100x, 400x, koło filtrowe: 6 kolorowych filtrów, regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna, oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów      

8 szt.

5.Teleskop - Teleskop długoogniskowy refrakcyjny ustawiany na montażu azymutalnym. długość ogniskowej 700 mm przy średnicy 70 mm rozdzielczość obrazu: 1,9 sekundy łuku       

1 szt.

6.Mikroskop z kamerą - powiększenie w zakresie 40-400x, okular P16x do 640x, dwa tryby oświetlenia, dające możliwość obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym, współosiowe śruby mikro i makro ogniskowania, oraz mechanizm przesuwu preparatu (z zaznaczoną podziałką).

1 szt.

7.Preparaty mikroskopowe - każdy rodzaj x 2 – łącznie 10 zest. preparatów (bezkręgowce, skrzydła owadów, rośliny jadalne, tkanki ssaków, grzyby)             

10 zestawów

8. Preparaty mikroskopowe -co żyje w kropli wody - zestaw preparatów mikroskopowych zawierających 10 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm w drewnianym pudełku.   

1 szt.

9.Preparaty mikroskopowe tkanki człowieka zdrowe - zestaw zawiera 25 sztuk preparatów umieszczonych w drewnianym pudełku.

2 szt.

10.Preparaty mikroskopowe  tkanki człowieka zmienione chorobowo - zestaw 10 szt. preparatów w drewnianym pudełku (Gruźlica (prosówka) wątroby, Pylica węglowa płuc, Malaria - zaatakowana krew, Niedotlenienie płuca, Rak jądra, Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica), Grypowe zapalenie płuc, Wola tarczycy, Okrężnica - przewlekłe zapalenie, Rak przerzutowy

2 szt.

11.Preparaty mikroskopowe preparaty zoologiczne - zestaw zawiera od 30 do 50 sztuk preparatów zoologicznych.

1 szt.

12. Preparaty mikroskopowe  - przyroda - 10 różnych  preparatów mikroskopowych np. Mucha odnóże, Skrzydło ptaka, fragm., Skrzydło motyla, Rozmaz krwi ludzkiej, Królik - p.pp. jelita, Kot - p.pp. przez płuca, Plankton roślinny i zwierzęcy, Ziarna pyłku - porównanie różnych, Użyłkowanie liścia macerującego, Bez czarny - p. pp. przez zalążnię

1 szt.

13.Preparaty biologiczne - Zestaw 50 szt. preparatów biologicznych zapakowanych w pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce.

1 zestaw

14.Sprzęt laboratoryjny - probówki - Zestaw zawiera 20 do 30 probówek szklanych lub 3 zestawy po 10 probówek każdy      

1 zestaw

15.Sprzęt laboratoryjny statyw na probówki - od 6 do 72 miejsc, plastikowy lub drewniany, na probówki o średnicy do 25 mm

8 szt.

16.Sprzęt laboratoryjny kolba okrągła szklana od 100 ml do 200 ml      

8 szt.

17.Sprzęt laboratoryjny kolba stożkowa szklana od 100ml do 1000ml  

8 szt.

18.Sprzęt laboratoryjny zlewka niska plastikowa, pojemność: 500 ml z podziałką

8 szt.

19.Sprzęt laboratoryjny zlewka niska szklana od 100 ml do 400 ml z podziałką

8 szt.

20.Sprzęt laboratoryjny zlewka duża szklana od 100 ml do 400 ml

 

21.Sprzęt laboratoryjny zlewka duża szklana. Pojemność 400 ml. Z wylewem. Wykonana ze szkła borokrzemowego, odporna na chemikalia.   

8 szt.

22.Sprzęt laboratoryjny cylinder miarowy pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml – wykonane ze szkła borowokrzemowego. Posiadają wylew. Odporne na chemikalia.

1 zestaw

23.Sprzęt laboratoryjny moździerz porcelanowy z tłuczkiem. Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą końcówkę. Posiada wylew 

8 szt.

24.Sprzęt laboratoryjny mały palnik Bunsena na gaz (palnik, podstawa, naboje; każdy el. poniżej 350zł netto), mobilny palnik Bunsena na naboje ciśnieniowe z gazem propan/butan     

1 zestaw

25.Sprzęt laboratoryjny palnik spirytusowy szklany.  

8 szt.

26.Sprzęt laboratoryjny rurki gumowe 2m, wykonane z kauczuku naturalnego.  Gładkie. Odporność na temperaturę: -10°C do +50°C.             

1 szt.

27.Sprzęt laboratoryjny rurki silikonowe 2m, przezroczysty polichlorek winylu (PVC); odporny na temperaturę do ok. 60°C, średnica wewnętrzna 8 mm.      

1 szt.

28.Sprzęt laboratoryjny zaciski do węży gumowych i silikonowych, zaciski do węży, z ząbkami o długości ok.  2,7 mm do bezpiecznego, szczelnego zamykania cienkich węży gumowych. Długość: ok. 59 mm, 10 szt w zestawie

1 zestaw

29.Sprzęt laboratoryjny plastikowe pipety Pasteura wykonane z polietylenu, pojemność 3 ml.

2 zestawy

30.Sprzęt laboratoryjny butelka z zakraplaczem, ciemnobrązowa buteleczka 30 ml.

8 szt.

31.Sprzęt laboratoryjny szklane butelki na roztwory z nakrętkami o pojemnościach: 2x500ml, 10x250ml, 10x100ml, 10x50ml    

1 zestaw

32.Sprzęt laboratoryjny lejki plastikowe, średnica lejka: 100 mm Wysokość lejka: ok. 180 mm, pojemność ok. 200 ml              

8 szt.

33.Sprzęt laboratoryjny szalki Petriego, naczynie laboratoryjne o płaskim dnie i niskich ściankach bocznych ze szkła krzemowo-ołowianego lub szkła sodowo-wapniowego, wymiary: ok. średnica 100 mm, wysokość 20 mm      

8 szt.

34.Sprzęt laboratoryjny bagietki wykonana ze szkła sodowo – wapniowego lub białego szkła borokrzemowego,  wymiary ok.: Średnica 7-8 mm Długość 250 mm           

8 szt.

35.Sprzęt laboratoryjny statyw laboratoryjny – podstawa z prętem, wymiary ok. dł. pręta 900 mm, wym. podstawy: 300 x 220 mm     

4 szt.

36.Sprzęt laboratoryjny pęseta plastik, pęseta z tworzywa dobra odporność chemiczna, zaokrąglona, długość 125 - 145 mm

prosta   

8 szt.

37.Sprzęt laboratoryjny igła preparacyjna, końcówka wykonana ze stali nierdzewnej z uchwytem z tworzywa lub z drewna, długość 5 -  15  cm.         

8 szt.

38.Sprzęt laboratoryjny szkiełka podstawowe - szkiełka mikroskopowe gotowe do użycia 76x25x1 szlifowane lub cięte, z matowym polem do opisu, 50 szt. w opakowaniu             

8 opakowań

39.Sprzęt laboratoryjny szkiełka nakrywkowe czyste do przygotowywania preparatów mikroskopowych, 24x24mm, Grubość 0,13-0,17, Opakowanie: 100 sztuk           

8 opakowań

40.Sprzęt laboratoryjny pudełka plastik. na preparaty różne wielkości

1 zestaw

41.Odczynniki chemiczne bibuła laboratoryjna, bibuła jakościowa miękka lub średnia wym.58x58 cm lub 45 x 56cm, 100 sztuk w opakowaniu

1 opakowanie

42.Odczynniki chemiczne wskaźniki ph - PH 1-14, opakowanie 80 - 100 szt.,stopniowanie: co 0.5 stopnia, opakowanie zawiera kolorową skalę odniesienia ( barw )

4 opakowania

43.Odczynniki chemiczne stearyna - do tworzenia świec stearynowych odlewanych ręcznie – opakowanie:1 kg              

1 opakowanie

44.Odczynniki chemiczne kwas solny - kwas solny 31-38% czysty opakowanie: 1l = 1,20kg   

1 opakowanie

45.Odczynniki chemiczne wodorotlenek sodu, opakowanie: 1 kg., soda kaustyczna / sodu wodorotlenek, czysty do analizy,  stężenie 100

1 opakowanie

46.Odczynniki chemiczne tlenek wapnia, czysty/ wapno palone, opakowanie: 500g, stężenie 100       

1 opakowanie

47.Odczynniki chemiczne spirytus salicylowy 2%, opakowanie 100g

4 opakowania

48.Odczynniki chemiczne jod krystal. - czysty do analizy 99,9% stan skupienia stały, masa opakowania: 100 g

2 opakowania

49.Odczynniki chemiczne siarka, siarka mielona, jasnożółty proszek, opakowanie: 1 kg   

1 opakowanie

50.Odczynniki chemiczne gliceryna, bezwodna czysta, opakowanie: 1000 ml (1 litr = ok. 1,26 kg)

1 opakowanie

51.Odczynniki chemiczne kwas benzoesowy lub benzoesan sodu         

1 opakowanie

52.Odczynniki chemiczne siarczan(VI) miedzi(II)         

1 opakowanie

53.Odczynniki chemiczne woda utleniona - Roztwór 3%, opakowanie: 100 g     

4 opakowania

54.Odczynniki chemiczne manganian(VII) potasu opakowanie: 50g       

1 opakowanie

55.Odczynniki chemiczne pożywka MS          opakowanie: 1litr

1 opakowanie

56.Odczynniki chemiczne metale i stopy      

4 zestawy

57.Odczynniki chemiczne drut miedziany    

3 metry

58.Odczynniki chemiczne przenośny zestaw do badania wody               

3 zestawy

59.Odczynniki chemiczne odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium

4 zestawy

60.Odczynniki chemiczne odczynnik do oznaczania chloru w akwarium              

4 zestawy

61.Odczynniki chemiczne kwasomierz glebowy klasyczny       

8 zestawów

62.Sprzęt ochronny - folia Parafilm. Folia szczelnie zamykająca, cechująca się doskonałą rozciągliwością i przyczepnością. Zalecana do uszczelniania i ograniczania parowania z naczyń z natury  nieszczelnych (jak np. szalki Petriego)

1 szt.

63.Sprzęt ochronny mata z włókniny chłonnej wymiary 40x50x (100 sztuk/opakowanie), specjalnie przystosowane do wchłaniania bardzo agresywnych kwasów              

1 opakowanie

64.Sprzęt ochronny: okulary ochronne, wyposażone w wąskie noski i płaskie ramiona, co umożliwia ich używanie z innym sprzętem ochrony osobistej. Okulary spełniające wymagania normy EN166

8 szt.

65.Sprzęt ochronny rękawiczki lateksowe, jednorazowe, diagnostyczne, ochronne 100 sztuk w opakowaniu

4 opakowania

66.Sprzęt ochronny: rękawice do gorących przedmiotów - rękawice ochronne wykonane z bawełny.        

8 par

67.Sprzęt ochronny: fartuchy laboratoryjny wykonany w 100% z bawełny          

8 szt.

68.Sprzęt techniczny i przyrodniczy:  płyta ociekowa, płyta wykonana z polistyrenu, posiadająca zbiorniczek uniemożliwiający wylewanie się pozostałości. Wymiary do 450x630x110mm.             

1 szt.

69.Sprzęt techniczny i przyrodniczy:  szczotki do mycia szkła wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. Zestaw składa się z 10 szczotek o śr. od 10 -  do 80 mm,        

1 zestaw

70.Sprzęt techniczny i przyrodniczy : płyta grzejna żeliwna, płyta grzejna o mocy 1000W - 1500 W              

1 szt.

71.Sprzęt techniczny i przyrodniczy deska i nóż do krojenia

8 zestawów

72.Globus indukcyjny - średnica kuli 25 cm, globus indukcyjny o czarnej matowej powierzchni, na której można kreślić i pisać różnokolorowa kredą. Wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć podobnie jak z tablicy szkolnej. 

4 szt.

73.Globus fizyczny, średnica kuli 250mm, nóżka plastikowa    

4 szt.

74.Globusy fizyczny duży, średnica kuli 420 mm        

1 szt.

75.Globusy konturowy podświetlany, średnica kuli 250mm, możliwość pisania po globusie ścieralnym flamastrem, flamastry i gąbka w komplecie.            

4 szt.

76.Mapy fiz. Polski - ukształtowanie powierzchni przedstawione za pomocą metody hipsometrycznej, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw. Oprawiona w wałki z zawieszeniem, skala 1:500000, wymiar: ok. 160x150 cm        

1 szt.

77.Mapy fiz. Świata - mapa prezentuje rozmieszczenie oraz ukształtowanie powierzchni lądów i mórz na świecie, zawiera: granice państw, stolice państw, oprawiona w wałki z zawieszeniem, skala: 1:20 000 000, 1:18 000 000, wymiary: ok. 190 x 130 cm  

1 szt.

78.Mapy, fiz. Europy, zawierająca najważniejsze miasta europejskie, granice państw i jednostek administracyjnych, a oprawa graficzna pozwala zapoznać się z ukształtowaniem terenu kontynentu europejskiego. Oprawiona w wałki z zawieszeniem, skala: 1:4,5 mln, wymiar: ok. 140 x 100 cm

1 szt.

79.Mapy krajobrazy świata  - ścienna mapa przedstawiająca różnorodność krajobrazową świata, ukazane jest rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu na Ziemi. Oprawiona w wałki z zwieszeniem, skala: 1 : 17 000 000, wymiar: ok. 200 x 150 cm        

1 szt.

80.Mapy ochrona przyrody w Polsce, ścienna mapa przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce Oprawiona w wałki z zwieszeniem, skala ok. 1:700 000, wymiary ok. 160x120 cm

1 szt.

81.Mapy topograficzna okolic szkoły i regionu + plany  - dokładna mapa okolic Łodzi  skala ok. 1:100 000 + Plan miasta Łodzi w skali ok. 1:22 500.  

4 szt.

82.Mapy obrotowa nieba - mapa ukazująca wygląd nieba o dowolnej godzinie każdego dnia w roku. Zawiera gwiazdy widoczne gołym okiem (do 6,5 magnitudo) oraz ponad 150 najjaśniejszych obiektów mgławicowych. Kalendarz na obwodzie umożliwia zsynchronizowanie daty z godziną obserwacji, zaś owal na nakładce foliowej odwzorowuje linię horyzontu. Wymiary: średnica ok.300 mm. Oprawa: foliowany karton. Fluorescencyjna

4 szt.

83.Szkielet człowieka z ruchomymi elementami, wys.170-181 cm, waga 12-15 kg

1 szt.

84.Fantom – dziecięcy manekin ratowniczy - zawartość zestawu (manekin, torba transportowa/mata treningowa, 1 część twarzowa, 1 wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, 1 butelka środka do dezynfekcji)  

1 szt.

85.Atlas geograficzny - mapy świata, przegląd regionalny (kontynenty i części kontynentów), charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze opracowaniach specjalistów.   

16 szt.

86.Atlas przyrodniczy - atlas ilustrowany „Świat przyrody” zawiera doskonale opracowane mapy, schematy i atrakcyjne fotografie

16 szt.

87.Mały atlas anatomiczny - przedstawiający anatomię człowieka w przystępny i usystematyzowany sposób, zawiera barwne tablice i objaśniające je teksty.        

4 szt.

88.Przewodniki do rozpoznawania: gwiazd  

4 szt.

89.Przewodniki drzew przedstawiający co najmniej 1600 gatunków i odmian drzew rosnących w Europie         

4 szt.

90.Przewodniki ptaków - ilustracje przedstawiające szczegółowo cechy diagnostyczne poszczególnych gatunków i ułatwiające właściwą klasyfikację osobników.           

4 szt.

91.Przewodniki zwierząt - opisują ssaki, ptaki, gady, ryby i płazy oraz bezkręgowce. Najważniejsze fakty, obejmujące informacje o cechach charakterystycznych i występowaniu poszczególnych gatunków. kolorowe zdjęcia i ilustracje, rysunki poglądowe, przekroje, diagramy i schematy

4 szt.

92.Przewodniki - atlas motyli przedstawiający co najmniej 250 gatunków motyli występujących w Polsce i Europie  

4 szt.

93.Przewodniki owadów – przedstawiający co najmniej 250 gatunków. które można spotkać na terenie Polski, szczegółowe opisy uzupełnione fotografiami.               .

4 szt.

94.Przewodniki grzybów – przedstawiający najważniejsze cechy najczęściej występujących gatunków grzybów w Polsce, zarówno jadalnych, jak i trujących oraz ciekawostki          

4 szt.

95.Taśma miernicza - taśma stalowa o długości 20 m i szerokości 10 mm, zwijana zakończona metalowym "oczkiem" . Obudowa wykonana z tworzywa zaopatrzona w korbkę do zwijania. Oczko na taśmie pozwala na łatwe zaczepienie taśmy, umożliwia prowadzenie pomiarów długich odcinków jednej osobie. Kolor taśmy -biały. Do wykonywania pomiarów w zakresie do 20 - 50 m       

8 szt.

96. Stoper - stoper dokonuje pomiaru z dokładnością do 1/100 sekundy. Stoper umożliwia pomiar międzyczasów (SPLIT) i czasów poszczególnych okrążeń (LAP). Stoper posiada duży i czytelny wyświetlacz LCD.      

8 szt.

97. Termometr elektroniczny z sondą - elektroniczny termometr z dużym wyświetlaczem LCD i sondą na długim kablu (czujnik), który może zostać umieszczony w dowolnym miejscu m.in w lodówce, akwarium, zamrażarce, szklarni – wszędzie tam, gdzie wymagana jest stała kontrola temperatury w zakresie od -50 st.C do 70 st          

8 szt.

98. Termometr laboratoryjny- termometr o skali -10...+110 stopni Celsjusza, bezrtęciowy.

8 szt.

99. Termometr zaokienny - zakres pomiarowy urządzenia od -60°C do +50°C    

2 szt.

100. Waga elektroniczna- elektroniczna waga kuchenna o udźwigu maksymalnym 5 kg i dokładności 1 g.

8 szt.

101. Waga szalkowa z tworzywa + odważniki - waga wykonana jest z wytrzymałego plastiku z dwoma kompletami odważników

4 szt.

102. Kompas - kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Duża średnica > 5 cm.       

8 szt.

103. Deszczomierz - deszczomierz z sumatorem opadów, posiada skalę do 35 mm/m2 (l/m2).Układ sumatora pozwala rejestrować łączny opad do 250 mm/m

4 szt.

104.Barometr- przyrząd do mierzenia ciśnienia atmosferycznego, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa ,  dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa.       

4 szt.

105.Wiatromierz- przyrząd do pomiaru prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem elektronicznym (w oC lub oF). Na baterie, z paskiem do zawieszania i pokrowcem. Zakresy: (prędkość wiatru) 0,2...30 m/s, (temperatura) -30...+60 stopni Celsjusza.            

4 szt.

106.Higrometr - termohigrometr elektroniczny 146019 z zegarem dwa wyświetlacze - odczyt temperatury zakres pomiarowy temperatura -10°C ÷ +50°C ±1,0°C         

4 szt.

107. Areometr - urządzenie służące do mierzenia gęstości cieczy, w którym wykorzystuje się siły wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe;

4 szt.

108.Siłomierze zestaw- zestaw siłomierzy o zakresie: 250g/2,5N, 500g/5N, 1kg/10N, 2kg/20N, 3kg/30N, 5kg/50N            

4 zestawy

109. Miernik uniwersalny wielkości elektr. - multimetr z elektronicznym wyświetlaczem

4 szt.

110.Elektroskop - elektroskop w metalowej obudowie z dwoma ściankami szklanymi. Elektroda rozładowująca izolowana. W środku kątomierz 0-90 stopni umożliwiający pomiar wychylenia listków.              

4 szt.

111.Pałeczka elektrostatyczna- pręty służą do doświadczeń z elektrostatyki. Zestaw obejmujący pałeczki: akrylową, ebonitową, szklaną, grafitową (elektrodę)

4 szt.

112.Żarówki min. - 6V- 6V, typ E10 tył, zwykła, wkręcana

48 szt.

113.Żarówki min. - 3,5V - 3,5V, typ E10 tył, zwykła, wkręcana  

24 szt.

114. Oprawki do żarówek - oprawka żarówki gwintowana, wyprowadzenie z końcówkami do lutowania lub do przykręcania, trzonek E10          

48 szt.

115. Diody LED - dioda LED o średnicy od 3 do 5 mm, różne kolory      

24 szt.

116. Przewodniki, izolatory - zestaw przewodników i izolatorów, jako pomoc dydaktyczna, zawiera 7 różnych próbek materiałów, służących do badania poziomu ich przewodności. W jego skład wchodzą pręty: aluminiowy, stalowy, miedziany, drewniany, szklany, plastikowy, sznurek bawełniany. Długości prętów: 200 mm      

1 zestaw.

117. Oporniki - rezystancja 100 ?, moc 1W, maksymalne napięcie robocze350 V

8 szt.

118. Przewody z zak. typu krokodylek - zestaw 10 kolorowych przewodów zakończonych z obu stron złączem typu krokodyl. Długość pojedynczego elementu wynosi 50 cm.

48 szt.

119. Silniczek elektr. - mały metalowy silnik prądu stałego. Zasilanie: 3 - 6V

8 szt.

120.Sygnalizator piezoelektryczny z  wewnętrznym generatorem plus przewody

- dźwięk ciągły, głośność min. 80 dB, napięcie robocze 3-24 V

baterie płaskie 4,5V

8 szt.

121.Baterie płaskie cynkowo –węglowe, typ baterii: 3R12 / 4.5V          

16 szt.

122.Baterie 1,5V - podstawowe baterie alkaliczne, do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii typ: AAA rodzaj: alkaliczne, napięcie znamionowe: 1.5V

8 szt.

123. Baterie płaskie typ 6F22-9V - bateria płaska cynkowo – węglowa, napięcie znamieniowe 9 V

8 szt.

124. Magnesy sztabkowe - zestaw dwóch bardzo silnych magnesów zatopionych w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru oraz za pomocą liter ( N i S ).         

8 zestawów

125.Magnesy podkowiaste - komplet 3 magnesów o dług. 7,5 cm, 10 cm i 12,5 cm.

8 zestawów

126.Pudełko z opiłkami ferromeg.- garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, przezroczystym pudełku do eksperymentów z zakresu pola magnetycznego.     

8 szt.

127. Magnes neodymowy - walec, średnica: 15 mm +0,1/-0,1 mm, wysokość: 10 mm +0,1/-0,1 mm

8 szt.

128. Igła magnetyczna- igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym, na 2-częściowej podstawie       

8 szt.

129.Soczewki - zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda ? 50 mm. Dołączony stojak

4 zestawy

130.Lusterko płaskie podwójne rozkładane

- podwójne magnetyczne kwadratowe lusterko, w obudowie z PU        

8 szt.

131.Lusterko wklęsło-wypukłe

- zestaw zawiera dwa zwierciadła kuliste o średnicy 10cm każde. Każde zwierciadło umieszczone na osobnej okrągłej podstawie. Jedno zwierciadło jest wypukłe drugie wklęsłe

8 szt.

132.Pryzmat - pryzmat szklany o kątach 60 stopni i długości ścian równobocznych ok. 38 mm. Posiada lekko sfazowane krawędzie.    

8 szt.

133.Krążek Newtona - krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm.   

4 szt.

134.Cylindry - komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu.              

4 zestawy

135.Kostki - zestaw 4-6 sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości i różnej masie wykonanych z metali i ich stopów , do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości różnych materiałów.         

4 zestawy

136.Klocki elektroniczne

4 zestawy

137. Piłeczki - zestaw trzech piłeczek, o różnej strukturze, w różnych kolorach, wykonane z elastycznego materiału średnica 6 - 9 cm              

4 zestawy

138. Klocki plastikowe- zestaw 50 -100 klocków, które umożliwiają zbudowanie prostych, ruchomych budowli          

4 zestawy

139.Sprężyny metalowe - zestaw od 5 do 30 różnych sprężyn z obustronnymi zawieszkami o różnym współczynniku sprężystości, służących do demonstracji z mechaniki            

2 zestawy

140. Latarka z laserem - metalowa obudowa źródło światła - LED, strumień świetlny 45lm wbudowany wskaźnik laserowy zasięgu ok. 50m        

8 szt.

141. Zestaw skał i minerałów - zestaw o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do powszechnego używania w klasie. Zawiera 50 próbek (ok. 2,5 x 2,5cm, do 3-4 cm) z takich grup jak: skały osadowe, magmowe i metamorficzne, rudy, kamienie szlachetne oraz okazy wg skali twardości. Całość zapakowana w skrzynkę.

2 zestawy

142.Stetoskop

- stetoskop jednogłowicowy- wygodna w użytkowaniu konstrukcja umożliwiająca odsłuchiwanie wysokich i niskich tonów  -  plastikowe etui      

4 szt.

143.Ciśnieniomierz - wyświetlacz:  ciekłokrystaliczny LCD, metoda pomiaru: oscylometryczna, zakres pomiaru ciśnienie: 0-300 mmHg; puls: 30-180 uderzeń/min., dokładność: ciśnienie: ±3 mmHg; puls; ±5%

4 szt.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia

wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów

i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych.

5. Miejsce i termin realizacji umowy:

Dostawa całości przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 25 stycznia 2018 (w godzinach pracy placówki tj. od godz. 8:00 do godz. 15:00).

 

6. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach:

Kryterium a: cena: 60%

Kryterium b: termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

7.1.    Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:

 a)      Cena brutto oferty (60%) , max. 60 pkt

Sposób obliczenia: X = (A : B) x 60 pkt,

gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej 

b)      Termin dostawy: (40%), max. 40 pkt

·         Poniżej 7 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt.

·         Od 7-10 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.

·         Od 11-14 dni od daty podpisania umowy – 5 pkt.

·         Powyżej 14 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt.

 Termin dostawy przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 16 dni od podpisania umowy. 

7.2.    Oferta może uzyskać max. 100 pkt.

7.3.    Ocena spełnienia kryteriów a i b  będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

7.4.    Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu

o ustalone wyżej kryteria.

7.5.    Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.6.    W przypadku gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny pierwotnej.

7.7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska cena, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

8.       Zasady wyliczania ceny.

a)                Cenę oferty należy wpisać na Formularzu oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.

b)               Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty. Brak wypełnienia

i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza.

c)                Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

d)  Cena podana w  formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku

e)   Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 9.       Pozostałe warunki zamówienia:

a)      Zamawiający nie dopuszcza przygotowywania ofert częściowych.

b)      Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz cenę oferty netto i brutto.

c)       Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

d)      Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych

i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”).

e)      Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.

f)       Wykonawca powinien być płatnikiem VAT. 

g)      Wykonawca powinien udokumentować minimum 2 dostawy sprzętu dydaktycznego powyżej 30 000 zł.

h)      Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:

·         terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,

·         nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.

i)        Termin składania ofert: do dnia 5 stycznia 2018r. do godziny 15.00.

j)        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, uzupełnić, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może dokonać uzupełnienia treści, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o uzupełnieniu, wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o uzupełnieniu, wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane w wyłącznie w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „UZUPEŁNIENIE”, „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

k)      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony

internetowej znajdującej się pod adresem www.sp111.edu.lodz.pl, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wynik postępowania zostanie także opublikowany w ogólnopolskiej bazie konkurencyjności.

 10.   Sposób przygotowania ofert:

a)      Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

b)      Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

c)       Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3 - Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

d)      Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

e)      Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017”), drogą elektroniczną na adres e-mail: projektunijny2017@interia.pl bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi , ul. Stefana Jaracza 44-46,  90-252 Łódź, w godzinach 8.00-15.00.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Zapytanie ofertowe

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 09.01.2018, 17:11
Dokument oglądany razy: 127
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 09.01.2018, 17:11
Termin: 05.01.2018, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl