mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

2/12/2017 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych oraz sprzętu doposażeniowego niezbędnego do realizacji projektu Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr

  Łódź, 22 grudnia 2017 r.

 Zamawiający:

Miasto Łódź/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

ul. Stefana Jaracza 44-46, 90-252 Łódź

Tel. (42) 42 633 12 56

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2017

1.     Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu sprzętu doposażeniowego TIK dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ", nr umowy: RPLD.11.01.02-10-B062/16.

 

2.     Zamawiający: Miasto Łódź / Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

3.     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2

 

4.     Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, narzędzi multimedialnych, dodatków multimedialnych oraz sprzętu doposażeniowego niezbędnego do realizacji projektu Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111

w Łodzi ",  realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:

 

a)     Komputer przenośny (laptop) wraz z systemem operacyjnym - Ilość: 14 szt.

b)    Rzutnik multimedialny - Ilość: 1szt.

c)     Aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem - Ilość: 1szt.

d)    Wizualizer - Ilość: 1szt.

e)    Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - Ilość: 1szt.
 

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

·           30200000-1 – Urządzenia komputerowe,

·           30230000-0 – Sprzęt związany z komputerami,

·           32322000-6 – Urządzenia multimedialne,

·   48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

·  38652100-1 – Projektory,

·   30232110-8 – Drukarki laserowe

·   38651000-3 – Aparaty fotograficzne

·   38651100-4 – Soczewki do aparatów fotograficznych

·    38651600-9 – Kamery Cyfrowe

 Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa asortymentu/parametry

wymagania minimalne

ilość/

jednostka miary

 

Komputer przenośny (laptop) wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem

 

       min. 15.6 cali,

       nominalna rozdzielczość LCD, 1366 x 768 pikseli ,

       procesor parametry minimalne 2.0 GHz, 3 MB Cache, ilość rdzeni 2 szt.,

       wielkość pamięci RAM: 4 GB,

       typ zastosowanej pamięci RAM: DDR3 (min. 1600 MHz),

       pojemność dysku twardego 1TB, napęd optyczny DVD+/-RW, system operacyjny

       możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru in-stalowanych poprawek oraz mechanizmem spraw-dzającym, które z poprawek są potrzebne.

       wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami za-pory i regułami IP v4 i v6;

       wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

       zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

       graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

       wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

       zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania in-formacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

       możliwość przystosowania stanowiska dla osób nie-pełnosprawnych (np. słabo widzących);

       wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania

       wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

       wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

       rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

       oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

       możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

·       identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

 

Gwarancja: 2 lata

Ilość: 14 szt.

 

Rzutnik multimedialny

 

       Rozdzielczość min. 1024 x 768 (WXGA),

       Jasność min. 3300 ANSI lumenów,

       Kontrast min.15 000:1.

 

Gwarancja: 2 lata

Ilość: 1szt.

Aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem

 

       parametry.: zoom cyfrowy min.4x,

       zoom optyczny min. 24x,

       ogniskowa obiektywu: 4.5 – 108 mm,

       nagrywanie filmów fullHD

 

Gwarancja: 2 lata

Ilość: 1szt.

 

Wizualizer

 

       matryca min. 3Mpx,

       rozdzielczość Full HD,

       szybki Auto Focus,

       odświeżanie 30 FPS,

       port USB

 

Gwarancja: 2 lata

Ilość: 1szt.

 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe

 

       rozdzielczość min. 1200 x 1200 DPI,

       format A4,

       prędkość druku kolorowego  min.30 stron na minutę,

       prędkość druku czarno-białego min.30 stron na minutę,

       rozdzielczość skanera  600 x 600,

       złącze USB, WI-FI.

 

Gwarancja: 2 lata

Ilość: 1szt.

 Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych.

5.       Miejsce i termin realizacji umowy:

Dostawa całości przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 25 stycznia 2018

(w godzinach pracy placówki tj. od godz. 8:00 do godz. 15:00)

 

6.       Kryteria oceny ofert i informacja o wagach:

Kryterium a: cena: 60%

Kryterium b: termin dostawy 40%

 

7.       Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

7.1.     Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:

 

a)       Cena brutto oferty (60%) , max. 60 pkt

Sposób obliczenia: X = (A : B) x 60 pkt,

gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej

 

b)       Termin dostawy: (40%), max. 40 pkt

·       Poniżej 7 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt.

·       Od 7 do 10 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.

·       Od 11 do 14 dni od daty podpisania umowy – 5 pkt.

·       Powyżej 14 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt.

 


7.2.     Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
7.3.     Ocena spełnienia kryteriów a i b  będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.
7.4.  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu
o ustalone wyżej kryteria.
7.5.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.6.  W przypadku gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotnej.
7.7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 
8.       Zasady wyliczania ceny.
a)     Cenę oferty należy wpisać na Formularzu oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.
b)    Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza.
c)     Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
d) Cena podana w  formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku
e) Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
      i usług.
f)      Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 
9.       Pozostałe warunki zamówienia:
a)       Zamawiający nie dopuszcza przygotowywania ofert częściowych.
b)       Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz cenę oferty netto i brutto.
c)       Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.
d)       Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”)
e)       Oferent winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.
f)
        Oferent powinien być płatnikiem VAT.
 

g)       Oferent powinien udokumentować minimum 2 dostawy sprzętu IT powyżej 20 000 zł.

h)       Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:

·       terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,

·       nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.

i)         Termin składania ofert: do dnia 5 stycznia 2018r.

j)         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.

k)        Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

l)         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp111.edu.lodz.pl oraz na stronie krajowej bazy konkurencyjności. 

 

10.   Sposób przygotowania ofert:

a)       Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

b)       Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

c)       Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3 - Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

d)       Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

e)       Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe

nr 2/12/2017”), drogą elektroniczną na adres e-mail: projektunijny2017@interia.pl

bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi ,

ul. Stefana Jaracza 44-46,  90-252 Łódź w godzinach 8.00-15.00.Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Zapytanie ofertowe


Uwagi:

Wynik postępowania wyboru wykonawcy zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr 2/12/2017

 

 

Wynik postępowania wyboru wykonawcy zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym

nr 2/12/2017) na zakup sprzętu TIK w tym:

a)     Komputer przenośny (laptop) wraz z systemem operacyjnym - Ilość: 14 szt.

b)    Rzutnik multimedialny - Ilość: 1szt.

c)     Aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem - Ilość: 1szt.

d)    Wizualizer - Ilość: 1szt.

e)    Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - Ilość: 1szt.

dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mali odkrywcy własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi n r111 w Łodzi”

nr umowy: RPLD -11.01.02-10-B062/16.

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Dnia 8.01.2018 r. Komisja przeprowadzająca postępowanie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu i ocenę nadesłanych ofert. W wyniku oceny ustalono, że najwyższą liczbę punktów, 97,54 pkt., uzyskała firma „CEZAR” Cezary Machnio, Piotr Gębka sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 oferując najkorzystniejszą cenę dostawy z jednocześnie najkorzystniejszym terminem dostawy przedmiotu zamówienia. Oferowana cena wyniosła 27 788,50 PLN,  a termin dostawy zamówienia 6 dni, tj. poniżej 7 dni od dnia podpisania umowy, a więc najkrótszy z możliwych terminów, uzyskując w tym zakresie maksimum punktacji.

 

 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono:

Małgorzata Tomaszewska

Dyrektor SP nr 111 w Łodzi

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 22.12.2017, 15:40
Dokument oglądany razy: 87
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 22.12.2017, 15:40
Termin: 05.01.2018, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl