mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

1/11/2017 - Usługa zarządzania projektem ?Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi' składająca się z części koncepcyjnej, edytorskiej i projektowej

Projekt „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sporządzono na podstawie załącznika nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro w Szkole Podstawo-wej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2017


1. Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy usługi zarządzania projektem realizowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-łecznego pn.: „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 111 w Łodzi ", nr umowy: RPLD.11.01.02-10-B062/16.

2. Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania w/w projektem składająca się z części koncepcyjnej, edytorskiej i projektowej (kod CPV 79421000-1): polegająca na:

a) przygotowaniu zestawienia dokumentów projektowych;

b) przygotowania wzorów dokumentacji projektowej i pomocy w przygotowaniu dokumentacji projekto-wej sprawozdań, raportów, list, umów (w zależności od potrzeb w danej fazie projektu);

c) przygotowanie zapytań ofertowych;

d) przygotowaniu wniosków o płatność składanych do Instytucji Zarządzającej zgodnie harmonogramem płatności zawartym w projekcie;

e) wsparciu w bieżącym kontakcie z opiekunem projektu oraz Instytucją Zarządzającą (Urzędem Marszał-kowskim Województwa Łódzkiego) ws. dotyczących realizacji projektu;

f) wskazywaniu obszarów priorytetowych w danej fazie projektu w celu zapewnienia realizacji projektu zgodnej z jego harmonogramem i opisanymi zadaniami;

g) planowaniu działań zgodnych z Wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;

h) przygotowaniu po zakończeniu projektu arkusza przekazania praw autorskich Instytucji Zarządzającej (Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego);

i) reprezentowaniu beneficjenta w systemie SL2014 przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą dla potrzeb komunikacji formalnej i składania wniosków o płatność w projekcie;

4. Termin realizacji zamówienia: od 6.12.2017 – 30.06.2019 r. (czas trwania projektu 1.09.2017-30.06.2019)

5. Kryteria oceny ofert:
a) cena (50%)

b) potencjał niezbędny do wykonania usługi – referencje i dokumenty potwierdzające wiedzę
i doświadczenie podczas realizacji projektów o wartości powyżej 450 tysięcy zł (35%)

c) liczba godzin konsultacji prawnych, księgowo-finansowych, kadrowych (15%)

6. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:

a) cena brutto (50%), max. 50 pkt
X = (A : B) x 35 pkt gdzie: A – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
B – cena oferty ocenianej

b) potencjał niezbędny do wykonania usługi – Oferent posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zarzą-dzania projektami o wartości powyżej 450 tysięcy złotych (35%), max. 35 pkt (poświadczone referen-cjami i stosownymi dokumentami np. umowami, porozumieniami)
• brak doświadczenia – 0 pkt
• 1 projekt – 10 pkt
• 2 projekty – 20 pkt
• 3 projekty i więcej – 35 pkt

c) liczba godzin dodatkowych konsultacji prawnych, księgowo-finansowych (15%), max. 15 pkt
• brak możliwości zapewnienia dodatkowych konsultacji – 0 pkt
• poniżej 2h w tygodniu – 1 pkt
• 2h-3h w tygodniu – 5 pkt
• 3-4h w tygodniu – 10 pkt
• 5h i więcej w tygodniu – 15 pkt

d) Oferta może uzyskać max. 100 pkt.

e) Ocena spełnienia kryteriów a – d będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

f) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

g) W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybie-rze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wyko-nawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych, przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotnej.

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażą-co niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

7. Zasady wyliczenia ceny:

a) Cenę oferty należy wpisać na Formularzu oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.

b) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza.

c) Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamó-wienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności po-datek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

d) Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

e) Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza przygotowywania ofert częściowych.

b) Podane w nadesłanej ofercie ceny muszą być cenami brutto.

c) Oferent winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowia-dającym przedmiotowi. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiąza-ni są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewiden-cji działalności gospodarczej, inny dokument rejestrowy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru.

d) Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zama-wiającym (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3).

e) Oferent winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia.
Poświadczenie stanowić będą dokumenty (np. umowa/y, porozumienie/a) świadczące o posiadanym
doświadczeniu, a także referencje. Brak załączonych dokumentów i referencji uniemożliwi przyznanie punktacji za spełnienie kryterium 5b.

f) Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę: - terminów realizacji poszczególnych zadań, - nienależytej staranności i rzetelności w realizacji poszczególnych zadań.

g) Termin składania ofert: do dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 15.00

h) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

i) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp111.edu.lodz.pl oraz w korespondencji bezpośred-niej drogą mailową.

9. Sposób przygotowania ofert:

a) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

b) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

c) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

d) Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017”), drogą elektroniczną na adres e-mail: projektunijny2017@interia.pl bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi , ul. Stefana Jaracza 44-46, 90-252 Łódź w godzinach 8.00-15.00.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Zapytanie ofertowe


Uwagi:

Wewnątrzszkolna komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania / zapytania ofertowego nr 1/11/2017 prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności i dot. usługi zarządzania projektem „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-B062/16, w dniu 7 grudnia 2017, zdecydowała o wyborze oferty firmy: Instytut Zarządzania i Rozwoju Przedsiębiorstw – Mikołaj Janic z siedzibą w Łodzi przy ul. Kadłubka 11/19 lok. 21.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 25.11.2017, 08:17
Dokument oglądany razy: 26
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 25.11.2017, 08:17
Termin: 04.12.2017, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl