mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

2/ZP/2018 - Realizacja szkoleń dla nauczycieli ? nr postępowania 2/ZP/2018

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na realizację szkoleń dla nauczycieli 
– nr postępowania 2/ZP/2018

 

Łódź, 07. 12. 2018r.

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 
ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź 
tel./fax (42) 633 12 56 - sekretariat

 

  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
(zwane dalej OOZ)
 

 

 

na realizację szkoleń dla nauczycieli 
– nr postępowania 2/ZP/2018

 

postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości 750 000 Euro, na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

 


Załączniki:

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – formularz oferty

Zał. nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

Zał. nr 5 – wykaz usług

Zał. nr 6 - projekt umowy 

 

Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 
ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź 
tel./fax (42) 633 12 56 - sekretariat
NIP: 7251042608      

   REGON: 000731590

2. Adres do korespondencji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 
ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź 
tel./fax (42) 633 12 56 - sekretariat

 

Rozdział II Tryb udzielania zamówienia publicznego

3.    Trybem udzielania zamówienia jest postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

4.    Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do OOZ.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pakiety określone w załączniku nr 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pakietów, w tym realizacji poszczególnych poziomów (stopni), w przypadku pakietów takie przewidujących.

6.    Wykonawca zapewni:

6.1.       przeprowadzenie szkolenia - według własnego wyboru - przez jednego lub dwóch wykładowców posiadającego / -ych doświadczenie z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postaci co najmniej jednego  szkolenia o tematyce zgodnej z tematem szkolenia, na które składana jest oferta.

6.2.       materiały i sprzęt do przeprowadzenia szkoleń

6.3.       certyfikaty po zakończeniu szkolenia dla uczestników

6.4.       salę wykładową na terenie Łodzi – jeżeli nie zamierza skorzystać z pomieszczeń Zamawiającego.

7.    Zakłada się realizację szkoleń wg harmonogramu ustalonego wspólnie przez Zamawiającego i wykonawcę.

 

8.    Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe.

9.    Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do OOZ.

12. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności” realizowanego w ramach Osi XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji RPO

 

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia

13. Zamówienie będzie realizowane w okresie: od wezwania przez Zamawiającego do maksymalnie terminów podanych w załączniku nr 1 dla każdego z tematów szkoleń.

 

Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu

14. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie doświadczenia: Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia w zakresie tematycznym zgodnym z tematem szkolenia, na które składa ofertę.

15.  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę powyższy warunek Wykonawcy ci mają spełnić łącznie.

16. Nie jest dopuszczalne poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

17. Ze względu na charakter usługi nie polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,

18. Podstawy wykluczenia:

18.1.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 - 10 ustawy.

.

Rozdział VI Wymagane dokumenty

19. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do OOZ. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.

19.1.    Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

19.2.    Oświadczenie potwierdza również brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1

20. Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku oferty wspólnej zostanie zweryfikowany dokument dotyczący każdego z Wykonawców

21.  Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do OOZ) oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

21.1.    Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

22. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumenty będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Procedura wezwania do uzupełnienia danego oświadczenia lub dokumentu jest jednorazowa.

 

Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

 

23. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy dostarczają Zamawiającemu, a wymienione w Rozdziale VI OOZ, przekazywane są pisemnie. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pomocą poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) lub za pośrednictwem posłańca.

24. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

25. W kwestiach budzących wątpliwości odnośnie postanowień OOZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia wniosków o wyjaśnienie jego treści.

Adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 
ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź 
tel./fax (42) 633 12 56
e-mailsp111.projekt@poczta.fm

 

W celu przyspieszenia udzielenia wyjaśnień, Zamawiający prosi o niezwłoczne przesłanie wniosku o wyjaśnienie treści OOZ w wersji edytowalnej na adres e-mail: sp111.projekt@poczta.fm

26. Wyjaśnienia OOZ udzielane będą z zachowaniem następujących zasad:

26.1.    Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści OOZ w formie poczty elektronicznej.

26.2.    Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści OOZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

26.3.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści OOZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt powyższym, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

26.4.    Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

26.5.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza na stronie internetowej http://www.sp111.edu.lodz.pl/

27. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści OOZ.

28. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach formalnych – Małgorzata Tomaszewska – dyrektor, tel./faks: (42) 633 12 56 w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium

29. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Rozdział VIII Termin związania ofertą

30. Termin związania ofertą liczony od ostatecznego terminu składania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

31. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na wniosek Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

 

Rozdział IX Opis sposobu przygotowania ofert.

32. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć ofertę, na którą składają się:

1)    Formularz Oferta, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do OOZ;

2)   Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do OOZ.

3)   Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4)   Wykaz osób przeznaczonych do wykonania zamówienia – załącznik nr 4 do OOZ

5)   Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie – załącznik nr 5 do OOZ

6)   Ewentualne pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisujących ofertę.
 

33. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w postaci papierowej, na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu.

34. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

35. Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem muszą być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu tj. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię za zgodność z oryginałem.

36. Obowiązek zachowania formy pisemnej odnosi się zarówno do oferty, jak i wszystkich załączników do oferty.

37. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

38. Ofertę podpisuje osoba, bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie do załączonego do oferty pełnomocnictwa (podpis powinien zostać opatrzony pieczęcią imienną w celu identyfikacji składającej go osoby). Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, należy dołączyć pełnomocnictwo.

39. Pełnomocnictwo osoby /osób, podpisującej/podpisujących ofertę, do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

40. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

41. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, ofertę wraz z załącznikami podpisują wszystkie te osoby.

42. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie pisemnej - oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika.

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy na żądanie zamawiającego, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w szczególności:

·         wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

·         wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia,

·         wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych,

·         zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych wykonawców nie może zostać rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia.

43. Wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały, w formie uniemożliwiającej ich przypadkowe zdekompletowanie.

44. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

45. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym OOZ oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zmian i zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

46. W przypadku zamieszczenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. t o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami) co do których Wykonawca zastrzegł (nie później niż w terminie składania ofert), że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, że stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien umieścić jako osobną część oferty (nie złączona w sposób trwały z częścią jawną), poprzedzoną odpowiednim oświadczeniem (NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA). Wykonawca nie może wyłączyć jawności informacji podlegających ujawnieniu z mocy ustawy lub przepisów odrębnych oraz ujawnionych do wiadomości publicznej.

47. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

48. Ofertę i wszystkie załączniki należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia.

49. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

1. dokładna nazwa i adres Zamawiającego

2. nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu

3. z napisem: Oferta na szkolenia nauczycieli – 2/ZP/2018.

4. z napisem: „Nie otwierać przed: ___.___.2018 r. godz. ___:___

50. Skutki związane z nie oznaczeniem oferty w sposób podany w punkcie powyższym ponosi Wykonawca.

51. Wprowadzanie zmian do oferty:

a)   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania  ofert.

b)   Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

c)   Koperty oznaczone w ww. sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

d)   Do powiadomienia o wycofaniu oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną). Po stwierdzeniu poprawności powiadomienia koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Wykonawcy na jego wniosek i koszt.

 

Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

52.               Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Jaracza 44/46, sekretariatnajpóźniej do dnia  17. 12. 2018r., do godziny 13:00.

53.               Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

54.               Oferty przysłane pocztą (przesyłką kurierską) będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia w terminie i bezpośrednio na miejsce wskazane w punkcie 85 OOZ.

55.               Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w Łodzi przy ul. Jaracza 44/46, w Biurze Projektu w dniu 17. 12. 2018r. o godzinie 14:00.

56.               Otwarcie ofert jest jawne.

57.               Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) innych istotnych warunków  zawartych w ofertach.

 

Rozdział XI Opis sposobu obliczenia ceny

58. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem oferty – załącznik nr 2 do OOZ.

59. Cena oferty musi być podana w PLN. Szczegóły dostawy określa Wzór Umowy – Załącznik nr 6 do OOZ (zostaną zawarte osobne umowy dla każdego z pakietów).

60. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

61. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz ewentualne rabaty.

62. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został określony we wzorze umowy. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

63. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 

Rozdział XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

64.               Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

1

Cena

50 %

2

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkolenia

40 %

3

Dodatkowe konsultacje

10 %

 

65.             W ocenie punktowej kryterium Cena  Zamawiający zastosuje następujący wzór:

 

Cena dla oferty X  =  (Cmin  /  Cx)  x  50

gdzie:    Cmin  -  cena oferty najtańszej

             Cx      -  cena oferty badanej X
  

65.1.          W ocenie Doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji szkolenia Zamawiający przyzna po 1 punkcie pomocniczym za każde szkolenie powyżej liczby 1, którego przeprowadzenie przez osobę przeznaczoną do realizacji szkolenia wskaże Wykonawca.

.          W przypadku wskazania 2 osób przeznaczonych do realizacji szkolenia w danym pakiecie Zamawiający wyciągnie średnią arytmetyczną, z zaokrągleniem w dół do liczby całkowitej.

65.3.          Ocena punktowa w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkolenia zostanie dokonana poprzez podstawienie otrzymanych punktów pomocniczych do wzoru:

Doświadczenie dla oferty X  =  (Dx  /  Dmax)  x  40

                   gdzie:   Dx   -  liczba punktów pomocniczych oferty badanej
                                Dmax  -  liczba punktów pomocniczych oferty z największą liczbą szkoleń.
 

66.               W ocenie dodatkowych konsultacji Zamawiający przyzna:

66.1.          10 punktów za zaoferowanie w cenie dodatkowych konsultacji na żądanie Zamawiającego w liczbie 2 godzin w zakresie każdego z pakietów.

66.2.          0 punktów za brak zaoferowania dodatkowych konsultacji.

67.               Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

68.               Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki oceny dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, Zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.

69.               Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w OOZ.

70.               Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

71.               Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

72.               Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w OOZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

73.               W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

74.               Zamawiający poprawia w ofercie:

74.1.           oczywiste omyłki pisarskie,

74.2.           oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

74.3.           inne omyłki polegające na niezgodności oferty z OOZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie powiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

75.               Zamawiający nie poprawia w ofercie w szczególności:

75.1.         stawki podatku VAT,

75.2.         ceny jednostkowej netto.

76.               Ocena zgodności oferty z treścią OOZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie,

76.1.           Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

76.2.           jest niezgodna z ustawą;

76.3.           jej treść nie odpowiada treści OOZ, z zastrzeżeniem pkt 74 OOZ;

76.4.           jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

76.5.           zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z   zastrzeżeniem pkt 77 OOZ

76.6.           została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

76.7.           zawiera błędy w obliczeniu ceny;

76.8.           wykonawca w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego nie  zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 74.3 OOZ;

76.9.           wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;

76.10.       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

77.               Jeżeli zaoferowana cena będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w OOZ, w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.

78.               Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

79.               Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyniku postępowania.

80.               Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegojeżeli zaistnieje jedna z przesłanek zawartych w art. 93 ust.1 lub 1a ustawy Pzp.

 

Rozdział XIII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

81.               Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do OOZ, z uwzględnieniem treści złożonych ofert. Zostaną zawarte osobne umowy dla każdego z pakietów.

82.               Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może stawić się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany do podpisania i odesłania umowy w terminie 3 roboczych dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie odeśle podpisanej umowy, Zamawiający będzie miał prawo uznać ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy oraz będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

Rozdział XV Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

83.               Wzór umowy, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do OOZ.

84.               Zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania treści projektu umowy odpowiednio do treści i zakresu oferty, w szczególności pod względem stylistycznym, gramatycznym jak i merytorycznym, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na treść oferty Wykonawcy i istotne warunki zamówienia.

 

Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

85.               W związku z prowadzeniem postępowania na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy PZP do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

 

Rozdział XIX Postanowienia dodatkowe

86.               Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

87.               Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sp111.projekt@poczta.fm

88.               Adres strony internetowej Zamawiającego: www.sp111.edu.lodz.pl

89.                   Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

89.1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111ul. Jaracza 44/46, 90-252 Łódź tel. 633 12 56, mail: kontakt@sp111.elodz.edu.pl

89.2.    inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 jest Pan Jacek Metrycki, kontakt: e-mail: j.metrycki@inspektor-rodo.pl

89.3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na realizację szkoleń dla nauczycieli – nr postępowania 2/ZP/2018

89.4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

89.5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

89.6.    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

89.7.    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

89.8.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

89.9.    posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

89.10.nie przysługuje Pani/Panu:

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.12.2018 
(pobierz plik .pdf)Oświadczenie wykonawcy
 
(pobierz plik .doc)Wynik postępowania (pobierz plik .pdf)


 


Uwagi:

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 12.01.2019, 13:18
Dokument oglądany razy: 133
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 12.01.2019, 13:18
Termin: 17.12.2018, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl