mapa strony   |   kontakt   |

Zasady funkcjonowania szkoły

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godz.:

pn., śr., czw. 8.00 – 16.00,
wt. 9.00 – 17.00,
pt. 7.30 – 15.30.


Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Szkoła załatwia sprawy interesantów w oparciu o przyjęte procedury podzielone na grupy odnośnie adresatów.


Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach
i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

 • księga ewidencji dzieci,
 • księga uczniów,
 • dziennik korespondencji,
 • rejestr skarg i wniosków, ewidencje
 • rejestry określone w kodeksie pracy
 • księga zarządzeń dyrektor szkoły
 • księga uchwał Rady Pedagogicznej
 • księga kontroli zewnętrznej
 • księga kontroli wewnętrznej
 • dokumentacja przebiegu nauczania


Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat danego dokumentu z powinna złożyć podanie z uzasadnieniem w sekretariacie.


Procedury postepowania w wybranych sprawach:

 • Przyjmowanie uczniów do szkoły

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 7 września1991 roku o systemie oświaty ( Dz. Ustaw z 1996 r, Nr 67, poz. 329, zmiana: Dz. Ustaw Nr 106 poz. 496 )
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie: ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.Ustaw z 2001 r., Nr 61, poz. 624, załącznik nr 2).

1.  Decyzję o przyjęciu uczniów do wszystkich klas podejmuje dyrektor szkoły.

2.  Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.

3.  Do szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, które mają zgodę na wcześniejsze podjęcie nauki.

4.  Na wniosek rodziców dyrektor może przyjąć do szkoły dziecko 6 letnie, gdy w poprzednim roku szkolnym uczęszczało do przedszkola. Jeżeli dziecko nie uczęszczało do przedszkola, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5.  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może zostać odroczone nie dłużej niż o jeden rok.

6.  Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii PPP.

7.  Do szkół podstawowych przyjmowane są dzieci: z urzędu zamieszkujące w obwodzie szkoły lub na pisemną prośbę obojga rodziców spoza obwodu, jeżeli przyjęcie ucznia nie spowoduje przekroczenia liczebności klas poza ustalone limity.

8.  Przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu wymaga pisemnego powiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka.

9. Zapisy do klas pierwszych prowadzi pracownik sekretariatu szkolnego.

10.  Zapisy do klas pierwszych odbywają się na podstawie informacji z właściwego organu gminy, który prowadzi ewidencję ludności i jest obowiązany przesłać dyrektorowi wykaz uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu (z danego obwodu szkoły).

11.  Ofertę edukacyjną szkoły przedstawia się rodzicom oraz uczniom klas 0 podczas „drzwi otwartych / dnia otwartego” (marzec-kwiecień).

12.  Dyrektor podczas zebrania z rodzicami uczniów, którzy we wrześniu danego roku rozpoczną naukę w klasach pierwszych jest obowiązany do przedstawienia nauczycieli wyznaczonych do nauczania w tych klasach. Zebranie odbywa się w czerwcu poprzedzającym kolejny rok szkolny.

13.  Rodzice przy przyjęciu uczniów do klas pierwszych mają prawo wyboru wychowawcy z grona przedstawionych nauczycieli nauczania zintegrowanego.

14.  Rodzice zgłaszają wybór nauczyciela w formie pisemnej w terminie podanym przez dyrektora szkoły. Wymagany jest podpis obojga rodziców.

 • Przyjmowanie uczniów do klas integracyjnych

PODSTAWA PRAWNA:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych(Dz. U. Nr 26, poz. 232)

1.  Zapisy przyjęcia dzieci zdrowych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych do       klasy integracyjnej odbywają się na zasadach dobrowolności.

2.  Rodzice/prawni opiekunowie zapisują pełnosprawne dziecko do klasy integracyjnej (na podstawie danych z dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka) poprzez napisanie podania. Należy je złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 1 lutego do 31 marca w godzinach od 8.00 do 15.00. Wzór podania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły (www.sp111.edu.lodz.pl).

3.  Rodzice/prawni opiekunowie zapisują dziecko z orzeczeniem do klasy integracyjnej poprzez napisanie podania i dołączenie do niego aktualnego orzeczenia oraz opinii psychologicznych.

4.  Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci posiadające orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na I etap edukacji oraz:

 • będące z rejonu szkoły,
 • najbliżej zamieszkujące,
 • mające rodzeństwo w szkole.


5.  Dokumentacją konieczną do zapisu i zakwalifikowaniu dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do klasy integracyjnej jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPPP na I etap edukacji.

6.  Po zakończeniu rekrutacji, w połowie marca, Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • dyrektor szkoły, 
 • pedagog, 
 • wychowawcy przyszłych klas integracyjnych,
 • nauczyciele wspierający przyszłych klas integracyjnych

przeprowadza rozmowę z rodzicami i dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i na jej podstawie decyduje o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej. Rozmowa ta ma na celu Rodzice zostaną poinformowani dwa tygodnie wcześniej o mającym się odbyć na terenie szkoły spotkaniu.

7.  Po odbytych spotkaniach Komisji Rekrutacyjnej z dziećmi i ich rodzicami następuje posiedzenie Komisji kwalifikacyjno-orzekającej, w skład której wchodzi: dyrektor szkoły, inspektor merytoryczny z WE UMŁ, pedagog szkolny, nauczyciele wspierający
i wychowawcy przyszłych klas I. Komisja ustala skład przyszłych oddziałów integracyjnych. Komisja ma na uwadze, by w klasie integracyjnej znalazły się dzieci
z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Komisja kieruje się wyznacznikami z punktu 3 oraz liczbą miejsc w klasach integracyjnych w nowym roku szkolnym ustaloną przez organ prowadzący szkołę. Z posiedzenia zespołu kwalifikacyjno-orzekającego sporządza się protokół.

8.  O decyzji Komisji kwalifikacyjno-orzekającej rodzice/opiekunowie prawni, którzy ubiegali się o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej są powiadamiani pisemnie (w przeciągu dwóch tygodni od terminu posiedzenia Komisji kwalifikacyjno-orzekającej).

9.  Na pierwszym zebraniu wychowawców przyszłych klas pierwszych i dyrektora szkoły z rodzicami przyszłych uczniów klas pierwszych, w czerwcu, przedstawiony zostanie projekt organizacji pracy w klasie integracyjnej oraz zasady współpracy szkoły z rodzicami. O zebraniu rodzice zostaną poinformowani telefonicznie. Termin zebrania będzie podany do wiadomości poprzez stronę internetową szkoły i ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń dla rodziców w szkole.

10.  Dziecko zdrowe, które nie zostanie przyjęte do klasy integracyjnej (ze względu na brak miejsc), będzie przydzielone do klasy ogólnej.

 • Nauczanie indywidualne

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 roku
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.


1. Uczniowie z problemami zdrowotnymi realizują obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego.

2. Lekarz prowadzący ucznia wystawia wniosek o nauczanie indywidualne, który zawiera rozpoznanie. Nauczanie indywidualne zostaje przyznane na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

3. Rodzic z wnioskiem udaje się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pisze również podanie o nauczanie indywidualne.

4. Na prośbę Poradni wystawiana jest krótka opinia wychowawcy na temat ucznia.

5. Poradnia wydaje orzeczenie o nauczaniu indywidualnym, które przesyłane jest do szkoły.

6. Szkoła wysyła do Wydziału Edukacji orzeczenie z Poradni oraz pismo przewodnie o nauczanie indywidualne.

7. Wydział Edukacji wydaje decyzje o ilości godzin, na jaki czas oraz od kiedy będzie ono realizowane wraz z drukiem dotyczącym nauczanych przedmiotów oraz liczbą godzin.

8. Dyrektor szkoły wypełnia druk z przydzielonymi godzinami oraz aneks do organizacji za bieżący rok szkolny o zwiększenie liczby godzin w danym okresie.

9. Dyrektor przydziela godziny poszczególnym nauczycielom.

10. Wicedyrektor rozpisuje godziny przyznane na poszczególnych nauczycieli.

11. Do nauczania indywidualnego zostaje zaprowadzony osobny dziennik dla każdego z uczniów. W dzienniku tym zapisywana jest frekwencja oraz realizowane tematy.

12. Oceny otrzymywane przez ucznia wpisywane są do dziennika klasy, do której zapisany jest uczeń.

13. W przypadku dalszych problemów zdrowotnych procedura jest identyczna jak w przypadku przyznawania nauczania indywidualnego po raz pierwszy.

 • Skreślenie z listy uczniów.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznej szkoły. Ustawa o systemie oświaty z dnia 27.06.2003r.


1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów:

 • na prośbę rodzica w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • na prośbę rodzica w związku ze zmianą szkoły

2. Podstawą skreślenia jest dopełnienie przez rodzica formalności związanych z przyjęciem do innej szkoły. Pracownik sekretariatu wydaje kartę przekazania ucznia, rodzic dostarcza kartę potwierdzenia przyjęcia do innej szkoły.

3. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć kartę przekazania ucznia do szkoły.

4. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce wychowawczej - punkt 2 i 3 wykonują pracownicy placówki.
 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Dwojacki
Dokument z dnia: 06.07.2009
Dokument oglądany razy: 3 492
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 06.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl