mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła zapewnia realizację prawa każdego ucznia do bezpłatnego kształcenia, wychowania
i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.


Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:

 • Ustawy o systemie oświaty,
 • Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej,
 • Wytycznych Kuratora Oświaty w Łodzi,
 • Wytycznych Organu Prowadzącego,
 • Uchwał Rady Pedagogicznej,
 • Programu Wychowawczego Szkoły,
 • Wniosków Rady Rodziców,
 • Programu Profilaktycznego.

Cele ogólne szkoły:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.
 • Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 • Rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, zainteresowań i uzdolnień oraz wzmacnianie motywacji do dalszej nauki.
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i działań w zgodzie ze społecznymi regułami życia.
 • Wprowadzenie uczniów w świat kultury, dorobku i dziedzictwa narodowego.
 • Kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Zadania szkoły:

Szkoła w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy:

 • zapewnia naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu;
 • rozwija sprawności umysłowe i zainteresowania uczniów;
 • wdraża do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym posługiwania się technologią informacyjną;
 • zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu oraz instaluje i dba o aktualizację oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów;
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy i wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy;
 • rozwija umiejętności planowania i organizowania własnej nauki oraz obiektywnego oceniania własnych postępów;
 • umożliwia poznanie ludzi i zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 • umożliwia poznanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury osobistej;
 • organizuje pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych;
 • dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, stwarza możliwość korzystania z opieki psychofizycznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 • tworzy warunki do pobierania nauki przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
 • zapewnia opiekę nad uczniami ze znacznymi i sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych form i programów nauczania.

Szkoła w zakresie wychowania, wspierając wychowawczą rolę rodziny:

 • stwarza warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów;
 • kształci potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, wyrabia świadomość zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym i prozdrowotnym;
 • uczy wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania;
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 • uczy skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia i akceptowania poglądów innych ludzi;
 • kształci umiejętność współdziałania i współtworzenia w społeczności szkolnej, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji;
 • uczy bezkonfliktowego rozwiązywania sporów;
 • stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi i szacunku dla dobra wspólnego;
 • kształtuje postawy patriotyczne, prospołeczne oraz wdraża do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska i kraju;
 • uczy poszanowania norm, praw i wolności;
 • wdraża do dyscypliny i punktualności;
 • włącza rodziców w życie klasy i szkoły.


Zadaniem szkoły w zakresie sprawowania opieki nad uczniami jest:

 • zapewnienie uczniom wszechstronnych warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego;
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Dwojacki
Dokument z dnia: 06.07.2009
Dokument oglądany razy: 849
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 06.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl