mapa strony   |   kontakt   |

Organy szkoły

Organami Szkoły są:


1) Dyrektor Szkoły – Małgorzata Tomaszewska

 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotnej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji RP;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły;
 • powołuje i odwołuje nauczycieli pełniących funkcję wicedyrektora lub inne funkcje kierownicze;
 • przyznaje nagrody po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z rozporządzeniem;
 • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole;
 • może zwoływać nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza oraz wyraża zgodę na ich działalność po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców
 • ma decydujący głos przy rozstrzyganiu spraw przez głosowanie, w przypadku równego rozłożenia głosów za i przeciw.
 • ma zmożliwość, za zgodą organu prowadzącego, tworzenia dodatkowych stanowisk kierowniczych.
 • w wykonywaniu swoich działań współpracuje z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.


2) Rada Pedagogiczna

 • zatwierdza plany pracy szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny,
 • zatwierdza Regulamin Rady Pedagogicznej,
 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkoły,
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole,
 • uchwala Statut Szkoły lub jego zmiany,
 • podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły,
 • podejmuje decyzję o promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego (wyjątek stanowią uczniowie klas szóstych),
 • zatwierdza Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • opiniuje projekt finansowy szkoły,
 • opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom wyróżnień, odznaczeń i nagród,
 • opiniuje propozycje Dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.

 • Zebranie Rady Pedagogicznej może być zwołane na wniosek 1/3 rady pedagogicznej.
 • Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić uchwałę Rady Pedagogicznej niezgodną z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę i sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla wykonanie uchwały.
 • Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.


3) Samorząd Uczniowski

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego szkoły określa jego:

 • cele i zadania,
 • zasady wybierania,
 • wewnętrzną strukturę,
 • plan działania,
 • zasady opracowywania opinii o pracy nauczyciela,
 • zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy,
 • sposób dokumentowania działalności.


3. Samorząd Uczniowski szkoły może przedstawiać Radzie Pedagogicznej szkoły oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią , celami i omawianymi wymaganiami;
 • prawo do organizacji życia szkolnego oraz rozwijania i zaspokajania swoich zainteresowań;
 • prawo do redagowania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły;
 • prawo do współtworzenia i opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • prawo do opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.


4. Uczniowie - członkowie SU - pod kierunkiem opiekunów opracowują regulamin SU.

5. Regulamin samorządu uczniowskiego szkoły stanowi załącznik do statutu szkoły.

4) Rada Rodziców

 • Rada Rodziców szkoły stanowi reprezentację rodziców uczniów.
 • Rada Rodziców powoływana jest na okres trzech lat.
 • W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału
 • W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
 • Rada Rodziców szkoły może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 • Rada Rodziców, na wniosek organu prowadzącego szkołę, wydaje pisemną opinię na temat pracy zawodowej Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie w trybie ustalonym w regulaminie Rady Rodziców szkoły.
 • Do kompetencji Rady Rodziców należy: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez dyrektora szkoły.
 • Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktycznego, program ten ustala dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 • W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy.


Szczególowe zasady działania poszczególnych organów regulują odrębne przepisy.
 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Dwojacki
Dokument z dnia: 06.07.2009
Dokument oglądany razy: 1 318
Opublikował: Marcin Dwojacki
Publikacja dnia: 06.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl